Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Гражданите Ñ?рещу държавата - универÑ?ални права за ангажираноÑ?Ñ‚ - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Дошло е време за вÑ?ички наÑ? в така наречениÑ? Ñ?вободен демократичен Ñ?вÑ?Ñ‚ да помогнем и наÑ?очим оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета в приÑ?ъединÑ?ването й на Ñ?ъщото ниво. Ð?ужни Ñ?а универÑ?ално валидни правила за ангажираноÑ?Ñ‚, за да бъдат управлÑ?вани връзките между държавите; да гарантират правата на индивида, незавиÑ?имо дали Ñ?тава въпроÑ? за граждани на богата Ñ?трана или на бедна, на Ñ?ъюзник или не.

Ð?е е нужно да гледаме далеко, за да видим, че нещо подобно може да бъде направено Ñ? голÑ?м уÑ?пех. ЕвропейÑ?киÑ?Ñ‚ Ñ?ъюз и непрекъÑ?натото му разраÑ?тване не Ñ?а нищо по-различно от това, към което призовавам. Група Ñ?трани, чиито връзки и Ñ?оциално управление Ñ?тават вÑ?е по-теÑ?ни. Целта им Ñ?а еднакви права на вÑ?ички държави и на гражданите на тези държави. Само Ñ?и предÑ?тавете Ñ?ъщото да Ñ?е Ñ?лучи на глобално ниво.

Може би е дошло време общеÑ?твото да Ñ?е мобилизира и да наложи принципи на поведение на Ñ?обÑ?твените Ñ?и държави. Като пример може да вземем организациÑ?та Грийн ПийÑ?, коÑ?то Ñ?е е разраÑ?нала в Ñ?ветовен мащаб. Глобална мобилизациÑ? на едни и Ñ?ъщи Ñ?поделени ценноÑ?ти, поÑ?тигнали Ñ?ветовно признание, заради нуждата и призива на глобалниÑ? гражданин да запази нашата околна Ñ?реда. Ð?е Ñ?амо заради една Ñ?трана, а заради вÑ?ички Ñ?трани.

За нещаÑ?тие днеÑ? в отÑ?ÑŠÑ?твието на глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема Ñ? универÑ?ални ценноÑ?ти, при липÑ?ата на права на глобалните граждани да решават чрез глаÑ?овете Ñ?и какви да бъдат политиките за управление на нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ по такива въпроÑ?и като глобалната екологиÑ?, понÑ?кога Ñ?таваме Ñ?видетели на екÑ?тремиÑ?тки проÑ?ви от Ñ?трана на групи, чиÑ?то единÑ?твена цел е да запазÑ?Ñ‚ земÑ?та от разруха. Ð?ко и когато глобалната ИÑ?ократиÑ? бъде уÑ?тановена, глобалните граждани ще решават чрез глаÑ?овете Ñ?и. Тогава нÑ?ма да Ñ?е налага никакви групи  да прибÑ?гват до екÑ?тремиÑ?тки дейÑ?твиÑ?.

При ИÑ?ократиÑ? глобалните граждани ще имат Ñ?иÑ?тема, Ñ? коÑ?то ще налагат политичеÑ?ки контрол върху управлÑ?ващите национални правителÑ?тва. ИÑ?ократиÑ? поÑ?тавÑ? оÑ?новите на общеÑ?тво, което изиÑ?ка промени в поведението на държавите, както към Ñ?обÑ?твените й граждани, така и към гражданите на Ñ?вета, извън границите на отделната държава.

ИÑ?ократиÑ? предлага иÑ?тинÑ?ка възможноÑ?Ñ‚ за общеÑ?твата на отделните държави да Ñ?е Ñ?меÑ?Ñ?Ñ‚ в едно хармонично, глобално политичеÑ?ко общеÑ?тво, в Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то иÑ?тинÑ?ките желаниÑ? на хората ще направлÑ?ват живота им. Подобно на националната ИÑ?ократиÑ?, при глобалниÑ? иÑ?ократичен Ñ?вÑ?Ñ‚ хората ще упражнÑ?ват директен политичеÑ?ки контрол над правителÑ?твата, както на национално, така и на международно ниво.

Когато глобалната ИÑ?ократиÑ? бъде уÑ?тановена и започне да Ñ?е развива, Ñ‚Ñ? ще намери начини да превъзмогне препÑ?Ñ‚Ñ?твиÑ?та, поÑ?тавени от националниÑ? Ñ?уверенитет. ПреÑ?ледването на общи интереÑ?и в глобалното общеÑ?тво ще подтикне към иновационни решениÑ? за превъзмогване на препÑ?Ñ‚Ñ?твиÑ?та. Демократично диктаторÑ?киÑ?Ñ‚ Ñ?тил на правителÑ?тва Ñ? гражданÑ?ки Ñ?луги, отговарÑ?щи за формирането на външната политика, ще преÑ?тане да Ñ?ъщеÑ?твува. Само погледнете ЕвропейÑ?киÑ? Съюз - неотклонно отдалечаване от етничеÑ?киÑ? Ñ?уверенитет и демократично-диктаторÑ?ките режими.

Read Next Глобална хармонизациÑ? и ролÑ?та на СÐ?Щ

Back to all chapters