Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Какво пчели и какво губи СÐ?Щ - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Причината за това е, че понÑ?кога Щатите могат да бъдат определени като агреÑ?ор, както заради дейÑ?твиÑ?та им в определени Ñ?лучаи, така и заради липÑ?ата или отказа им да дейÑ?тват в други Ñ?лучаи. Ð’Ñ?рвам, че тежеÑ?тта, Ñ? коÑ?то е натоварена Ð?мерика, както на политичеÑ?ката, така и на икономичеÑ?ката Ñ?цена, е доÑ?тигнала непоноÑ?ими размери. Този огромен товар може да подтикне Ð?мерика към злоупотреби Ñ? други по-Ñ?лаби нации. Ð?мериканците  Ñ?а Ñ?клонни към грешки, както вÑ?ички други хора.

Подобен товар в материално, финанÑ?ово и технологично, но най-вече в човешко отношение е непоноÑ?им за коÑ?то и да е Ñ?трана, била Ñ‚Ñ? и Ñ?уперÑ?ила. Ð’Ñ?рвам, че това положение на нещата е неÑ?праведливо Ñ?прÑ?мо Щатите, както е неÑ?праведливо и Ñ?прÑ?мо оÑ?таналиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Ð’Ñ?рвам, че Ñ?ъщо така е опаÑ?но за Ñ?вета.

ОпаÑ?но е, защото реÑ?урÑ?ите на СÐ?Щ ще Ñ?е окажат недоÑ?татъчни да Ñ?е Ñ?правÑ?Ñ‚, а пропаÑ?тта, коÑ?то би Ñ?е получила, ако СÐ?Щ Ñ?е оттеглÑ?Ñ‚, ще бъде толкова голÑ?ма, че никоÑ? държава или групи държави нÑ?ма да е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да Ñ? запълни. Докато продължаваме да практикуваме демократична диктатура на абÑ?олютната влаÑ?Ñ‚, риÑ?кът от подобни дейÑ?твиÑ?, отговори и пропаÑ?ти ще раÑ?те вÑ?е повече и повече. Като вÑ?ички други Ñ?трани Ð?мерика практикува диктаторÑ?ка демокрациÑ?, при коÑ?то един човек разполага Ñ? пълната влаÑ?Ñ‚.

Подобни пропаÑ?ти могат да бъдат изключително опаÑ?ен вакуум за Ñ?вета. От друга Ñ?трана,  докато Ð?мерика изпълнÑ?ва ролÑ?та на глобален пазител на реда, дейÑ?твиÑ?та й започват да Ñ?е възприемат вÑ?е по-двузначно. Ð’Ñ?Ñ?ко отделно дейÑ?твие печели подкрепата на нÑ?кой нации и бива оÑ?ъдено от други. Ð’Ñ?рвам, че тази двойÑ?твеноÑ?Ñ‚ доведе, както до атентатите на 11 Ñ?ептември, така и до Ñ?ъбитиÑ?та Ñ?лед това.

При иÑ?окртичната Ñ?иÑ?тема Ð?мерика ще бъде горда, ценена и обичана за ролÑ?та Ñ?и по Ñ?вета. ИÑ?ократиÑ? предлага на Ð?мерика и оÑ?таналите могъщи и влиÑ?телни нации днеÑ?, възможноÑ?тта да ръководÑ?Ñ‚ Ñ?вета, като бъдат иÑ?тинÑ?ки Ñ?ъдружници на този Ñ?вÑ?Ñ‚. Предлага възможноÑ?тта за прилагане на еднакви правила и практики при вÑ?ички Ñ?лучаи и по отношение на вÑ?ички вътрешни и външни въпроÑ?и. Глобалната ИÑ?ократиÑ? ще премахне тежеÑ?тта и отговорноÑ?тта от раменете на Ð?мерика.

ВъзможноÑ?тта да реагира и отговори по Ñ?ъщиÑ? начин и Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ъщите мерки на нечовешки поÑ?тъпки, незавиÑ?имо дали те Ñ?а извършени от Ñ?ъюзници или врагове. Ð?ай-вече ИÑ?ократиÑ? ще даде възможноÑ?Ñ‚ да бъде облекчен товарът, който по наÑ?тоÑ?щем ноÑ?и Ð?мерика на Ñ?ветовната Ñ?цена. По този начин Ñ‚Ñ? предотвратÑ?ва възможноÑ?тта за развитие на глобална диктатура. Същото така премахва омразата, коÑ?то много хора изпитват към Ð?мерика. Кой знае дали Ñ‚Ñ? нÑ?ма да доведе и до изчезване на терориÑ?тичните атаки Ñ?рещу Ð?мерика и нейните граждани, на които Ñ?танахме Ñ?видетели, и които по наÑ?тоÑ?щем заплашват Ñ?траната. Глобалната ИÑ?ократиÑ? ще позволи на Ð?мериканÑ?ките глаÑ?оподаватели да диктуват на Ñ?воите управлÑ?ващи предÑ?тавители глобални правила за ангажираноÑ?Ñ‚.

Read Next Вътрешните принципи и политики противоречат на външните принципи и политики

Back to all chapters