Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Международните дела и политики: как? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Подобно на националната ИÑ?ократиÑ?, Ñ?ъщите принципи могат да бъдат приложени и на глобалната Ñ?цена. Глобалните граждани ще глаÑ?уват за глобалните въпроÑ?и. След това Ñ?ъответните иÑ?ократични органи ще изпълнÑ?ват тези решениÑ?.

Ð?ужни Ñ?а организации Ñ? реална глобална влаÑ?Ñ‚. ВлаÑ?Ñ‚ над националните правителÑ?тва. ВлаÑ?Ñ‚ да Ñ?ледÑ?Ñ‚ за изпълнението на решениÑ?та на глобалните граждани от Ñ?трана на глобални правителÑ?тва, демократично избрани от гражданите на Ñ?вета. Такива организации ще Ñ?е превърнат в изпълнителни инÑ?трументи за пълно налагане на влаÑ?тта на глобалните граждани.

Ð?Ñ?кои от оÑ?новните облаÑ?ти, на които Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде обърнато внимание на локално, регионално, национално и глобално ниво Ñ?а: военната Ñ?игурноÑ?Ñ‚, икономика, финанÑ?и, търговиÑ?, образование, здравеопазване, околна Ñ?реда, Ñ?оциална политика, транÑ?порт и научно развитие. Ð’Ñ?ички те Ñ?а приоритетни въпроÑ?и. Жизнено важни въпроÑ?и. ВъпроÑ?и, изиÑ?кващи глобално учаÑ?тие. ВъпроÑ?и, които ако не получат нужното внимание, ще оÑ?тавÑ?Ñ‚ нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ уÑ?звим както в политичеÑ?ко, така и в икономичеÑ?ко отношение, без да Ñ?поменавам военниÑ? аÑ?пект.

РолÑ?та на тези организации нÑ?ма да бъде да оказват намеÑ?а, защото това би възпрÑ?ло прогреÑ?а. ТÑ?хната ролÑ? ще бъде да предотвратÑ?Ñ‚ катаÑ?трофи, да гарантират Ñ?вободата на глобалните граждани, да ги опазÑ?Ñ‚ от икономичеÑ?ка, политичеÑ?ка и криминална екÑ?плоатациÑ?, да подкрепÑ?Ñ‚ глобалното човешко общеÑ?тво и глобалната икономика, да наÑ?ърчават Ñ?ветовното развитие, да помагат на изоÑ?таващите да напреднат, да Ñ?е борÑ?Ñ‚ Ñ? бедноÑ?тта по Ñ?вета Ñ? дългоÑ?рочни решениÑ?, а не Ñ? моментни залъгалки; да облекчат Ñ?траданиÑ?та на Ñ?лабите.

ДнеÑ? 4 Ñ?ептември 2002 г ние Ñ?ме изправени пред едно предизвикателÑ?тво. ПредизвикателÑ?тво, идващо от тероризма и Ñ?траните, подкрепÑ?щи тероризма. Ð?мерика е готова, ако е необходимо и Ñ?ама, без помощта на ОÐ?, да попречи на Садам ХюÑ?еин да получи контрол върху оръжиÑ? за маÑ?ово унищожение.

Светът е разделен между онези, които Ñ?е Ñ?трахуват от евентуалното притежание на Ñ?дрени оръжиÑ? от Ñ?трана на Ирак, и онези, които поддържат принципите на Съвета за Ñ?игурноÑ?Ñ‚ на ООÐ?. Мъчителна дилема за мнозина е колко глобални граждани биха подкрепили СÐ?Щ в Ñ?амотниÑ? им марш за Ñ?валÑ?не на Садам ХюÑ?ейн? Колко глобални граждани биха глаÑ?ували против външна намеÑ?а в Ирак?

Ð?ко в крайна Ñ?метка бъде взето решение за нападение на Ирак, нÑ?ма ли да е по добре, подобно дейÑ?твие да бъде резултат от вота на глобалниÑ? граждани? Ð?Ñ?ма ли да е по-добре да има Ñ?Ñ?ен мандат? Ð?Ñ?ма ли да е по-добре да има глобална военна организациÑ?, коÑ?то да предприеме нужните дейÑ?твиÑ? от името на глобалните граждани вмеÑ?то една отделна държава, чиÑ?то демократична Ñ?иÑ?тема позволÑ?ва на диктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚ на управлÑ?ващите Ñ?траната. (ДнеÑ? 2004 инвазиÑ?та на Ирак е факт. КатаÑ?трофата Ñ?е задълбочава Ñ? вÑ?еки изминат ден, въпреки Ñ?валÑ?нето на Садам ХюÑ?ейн. Ð? глобалното общеÑ?тво оÑ?тава раздвоено. Във вÑ?еки Ñ?лучай иракÑ?киÑ?Ñ‚ проблем е Ñ?амо един чаÑ?тен Ñ?лучай и нÑ?ма да Ñ?е впуÑ?кам в по-подробна диÑ?куÑ?иÑ?./

Ð?з поÑ?етих Ирак през 1979 и имах възможноÑ?Ñ‚ лично да Ñ?е уверÑ? в гоÑ?топриемÑ?твото на иракчани, което е неÑ?равнимо. ВидÑ?Ñ… гордоÑ?Ñ‚ и цивилизована култура, които понÑ?кога надминаваха тези в развитите западни държави. ВидÑ?Ñ… арабÑ?ка Ñ?трана Ñ? иÑ?тинÑ?ки парламент и избирателни права на жените. Положение, поÑ?тигнато благодарение на Садам ХюÑ?ейн. Станах Ñ?видетел на метаморфозата на един революционер, борил Ñ?е за отÑ?транÑ?ване на монархиÑ?та, и поÑ?тепенно превърнал Ñ?е Ñ?амиÑ?Ñ‚ той в монарх. ВидÑ?Ñ… как даването на абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚ на един човек превърна един Ñ?оциалиÑ?тичеÑ?ки революционер в един от най-Ñ?трашните диктатори на нашето време.

Виждали Ñ?ме демократично избрани управници да Ñ?е превръщат в диктатори. Виждали Ñ?ме Ñ?лучаи, в които външниÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ е Ñ‚Ñ€Ñ?бвало да Ñ?е намеÑ?и, за да попречи на меÑ?тен етничеÑ?ки конфликт, предизвикан от демократично избрани политици, превърнали Ñ?е в поÑ?ледÑ?твие в диктатори, да прераÑ?тне в глобална катаÑ?трофа. СърбиÑ? и КоÑ?ово Ñ?а вÑ?е още кървÑ?щи рани.

Това Ñ?а оÑ?новните причини, поради които Ñ‚Ñ€Ñ?бва да извървим пътÑ? от демокрациÑ?та към ИÑ?ократиÑ? на национално, но още по-важно на глобално ниво. Ð?а национално ниво ИÑ?ократиÑ? нÑ?ма да допуÑ?ка диктатори. Глобалната ИÑ?ократиÑ? ще контролира глобалната Ñ?цена.

Read Next УÑ?тановÑ?ване на глобален иÑ?ократичен механизъм

Back to all chapters