Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
УÑ?тановÑ?ване на глобален иÑ?ократичен механизъм - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Много от Ñ?ъщеÑ?твуващите организации могат да бъдат използвани като иÑ?тинÑ?ка оÑ?нова за глобалното общеÑ?тво и глобалното правителÑ?тво: Обединените Ð?ации, Съвета за Ñ?игурноÑ?Ñ‚, Програмата за развитие на ОÐ?, ОрганизациÑ?та за ИндуÑ?триално Развитие на ООÐ?, ЮÐ?ЕСКО и Ñ‚.н. нужно е Ñ?амо те да бъдат наÑ?очен в правилната поÑ?ока на иÑ?ократични принципи, да бъдат развити и да получат необходимата влаÑ?Ñ‚, за да ни Ñ?лужат.

Съветът за Ñ?игурноÑ?Ñ‚, Ñ? нÑ?колко поправки като доÑ?тъпно за вÑ?ички Ñ?трани от ОÐ? членÑ?тво, може да бъде много добре проектиран и Ñ?труктуриран. Ð?ко му бъде даден шанÑ?, той много ефективно би могъл да оÑ?игурÑ?ва мира. Глобалната Ñ?игурноÑ?Ñ‚, коÑ?то е в опаÑ?ноÑ?Ñ‚ в различни чаÑ?ти на Ñ?вета, не може да бъде отговорноÑ?Ñ‚ и привилегиÑ? единÑ?твено на нÑ?колкото Ñ?трани наÑ?тоÑ?щи членки на Съвета за СигурноÑ?Ñ‚ на ООÐ?. Ð?ашата глобална Ñ?игурноÑ?Ñ‚ не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да разчита на военните муÑ?кули на нÑ?колко държави, които разполагат Ñ? абÑ?олютна диктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚, прикрита под чадъра на демокрациÑ?та.

Когато Съвета за СигурноÑ?Ñ‚ отвори врати за оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета оÑ?вен за привилегированите военни Ñ?или, тогава той ще може да Ñ?е нарича Съвет за Ñ?игурноÑ?Ñ‚ на ООÐ?. С неотдавнашниÑ? край на Студената война, вÑ?рвам, че глобалното общеÑ?тво има отлична възможноÑ?Ñ‚ Съветът за Ñ?игурноÑ?Ñ‚ да Ñ?тане ефективна глобална организациÑ? за мир, без Ñ?трани Ñ? право на вето. Правото на вето е краÑ?Ñ‚ преди началото на вÑ?Ñ?ка такава организациÑ?. Ð?овата конÑ?титуциÑ? и Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване, възприета от ЕС може да бъде използвана и доразвита, за да Ñ?е използва от един Глобален Съвет за СигурноÑ?Ñ‚ Ñ? широка членÑ?ка маÑ?а.

Обединените Ð?ации могат да Ñ?е превърнат в нещо повече от реално глобално правителÑ?тво Ñ? влаÑ?Ñ‚ да възприема и прилага правилата и регулациите, които Ñ?а били иÑ?ократично глаÑ?увани от глобалните граждани. Как ще дейÑ?тва Ñ?иÑ?темата за глаÑ?уване в рамките на Обединените Ð?ации може да бъде уточнено допълнително. Може да Ñ?е определи мнозинÑ?тво, необходимо за приемане на даден глобален закон или друг нормативен документ. Възможни Ñ?а различни формули като например две трети от наÑ?елението или от членовете на Ñ?ъвета на ООÐ?, или комбинациÑ? от глобалните граждани и членовете на Ñ?ъвета. След като веднъж бъде поÑ?тавено началото, напълно реално е развитието на адекватна Ñ?иÑ?тема.

Ð’ глобалните иÑ?коратични Обединени Ð?ации предÑ?тавителите на отделните Ñ?трани ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да глаÑ?уват Ñ?поред желанието на Ñ?воите избиратели. Ð?икое правителÑ?тво нÑ?ма да може да глаÑ?ува в противоречие Ñ?ÑŠÑ? Ñ?обÑ?твените Ñ?и избиратели. При такива иÑ?ократични Обединени Ð?ации нÑ?ма да Ñ?е допуÑ?ка нÑ?коÑ? могъща нациÑ? да упражнÑ?ва влиÑ?ние върху членове на правителÑ?твото затова как да глаÑ?уват. Ð?аÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема на влиÑ?ние, договарÑ?не и размÑ?на на уÑ?луги между държавите е унизителна за целоÑ?тта на човечеÑ?твото и нарушава човешките права.

Страни, които не Ñ?пазват обвързаноÑ?тта Ñ?и Ñ? ООÐ? и не приемат регулациите, глаÑ?увани Ñ? мнозинÑ?тво, ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат изключвани от глобалната коалициÑ?. Срокове, правила, кодове на поведение и задължениÑ? за обвързване ще бъдат Ñ?ъздавани за общото добро. Ð’Ñ?рвам, че днешното общеÑ?тво е доÑ?тигнало необходимото ниво на зрÑ?лоÑ?Ñ‚, за да Ñ?е обедини в общи дейÑ?твиÑ? за доброто на нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ и гражданите на този Ñ?вÑ?Ñ‚.

Ð’Ñ?рвам, че Ñ? глобалната ИÑ?ократиÑ? хората могат да Ñ?ъздадат отворено глобално общеÑ?тво. Това може да бъде поÑ?тигнато, както чрез неправителÑ?твени организации, така и чрез глобални правителÑ?твени организации, направлÑ?вани от глаÑ?овете на обикновените граждани.

При глобалната ИÑ?ократиÑ? Ñ?уверенните държави ще бъдат принудени да Ñ?и Ñ?ътрудничат. ОбщеÑ?твеното мнение на гражданÑ?кото общеÑ?тво ще доведе до иÑ?ократичен модел, както на национално, така и на глобално ниво. Ð’ крайна Ñ?метка политиците нÑ?ма да имат избор оÑ?вен да приемат желанието на народа. Ð?лтернативата за Ñ‚Ñ?Ñ… ще бъде да загубÑ?Ñ‚ подкрепата на избирателите Ñ?и. Кой глаÑ?оподавател би Ñ?е отказал от правото да може да решава как да бъде направлÑ?ван живота му на национално и глобално ниво?

Ð’Ñ?рвам, че глобалните граждани ще приемат и подкрепÑ?Ñ‚ вÑ?еки принцип, който по Ñ?воÑ?та Ñ?ъщноÑ?Ñ‚ им предлага равенÑ?тво, еднакви правила, принципи и политика на управление.

Развитите демокрации поÑ?тавÑ?Ñ‚ оÑ?новата глобалната ИÑ?ократиÑ? да процъфтÑ?ва на национално и глобално ниво. Избраните предÑ?тавители могат да мобилизират общеÑ?твеното мнение и да го поведат. КоалициÑ?та от Ñ?ходно миÑ?лещи лидери ще поÑ?тави оÑ?новите на ИÑ?ократиÑ?. Ð?а Ñ?вой ред това ще предизвика Ñ?ъздаването на глобално общеÑ?тво.

Read Next Глобалната военна Ñ?игурноÑ?Ñ‚

Back to all chapters