Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобалната военна Ñ?игурноÑ?Ñ‚ - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Контрол на глобална военна формациÑ?. Как да Ñ?е Ñ?правим Ñ? нападение от друга Ñ?трана? Как да допринеÑ?ем за защитата на Ñ?лабите Ñ?трани, изправени пред заплахата от нападение на по-Ñ?илна във военно отношение Ñ?трана? Ð?з не Ñ?ъм военен екÑ?перт, но тези въпроÑ?и не изиÑ?кват Ñ?пециализирани военни знаниÑ?. След като веднъж бъде взето решение за дейÑ?твие, детайлите по изпълнението му могат да бъдат оÑ?тавени на екÑ?пертите.

Това, върху което Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?редоточим на този етап, е по какъв начин да бъдат предавани инÑ?трукциите на една глобална армиÑ?. Как тези инÑ?трукции да  Ñ?е взимат директно от гражданите. Как да избегнем Ñ?ÑŠÑ?редоточаването на абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚ в ръцете на един човек, което в момент на човешка Ñ?лабоÑ?Ñ‚ или антагонизъм би могло да доведе до Ñ?ветовна катаÑ?трофа. Как да попречим подобна Ñ?итуациÑ? да Ñ?е повтори нÑ?кога отново.

Ð’Ñ?рвам, че първоначалното решение е да Ñ?е Ñ?ъздаде ефективна регионална и международна военна организациÑ?, директно контролирана от глобалните ОÐ? на база иÑ?ократично глаÑ?уване. Ð’Ñ?ички заповеди, издадени от глобалното правителÑ?тво, ще бъдат предварително глаÑ?увани и одобрени от гражданите.

До възприемането на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема от вÑ?ички Ñ?трани могат да бъдат намерени и други решениÑ?. Може първоначално по военните въпроÑ?и да глаÑ?уват не вÑ?ички граждани, а широка предÑ?тавителна извадка на общеÑ?твото, които отговарÑ?Ñ‚ на определени уÑ?ловиÑ? като например възраÑ?Ñ‚ над 21 години, определено минимално образователно ниво и други. Тези предположениÑ? Ñ?е отнаÑ?Ñ?Ñ‚ Ñ?амо за началото, за преходниÑ? период, докато вÑ?ички граждани получат възможноÑ?Ñ‚ да имат определÑ?щ глаÑ?. Съзнавам, че по Ñ?вета има райони, където още извеÑ?тно време нÑ?ма да е възможно иÑ?ократичното глаÑ?уване. Ð?о тези проблеми подлежат на разрешение.

Възможно решение на въпроÑ?а за глобална военна Ñ?ила може да бъде формирането на две глобални военни организации, екÑ?лузивно управлÑ?вани от две военни комиÑ?ии към ООÐ?. Ð?а Ñ?вой ред тези комиÑ?ии ще бъдат управлÑ?вани от иÑ?ократичното правителÑ?тво на ООÐ?.

Първата комиÑ?иÑ? на ООÐ? за разÑ?ледване на военни конфликти ще има за задача проучването и разÑ?ледването на конфликти, препоръчването на политики и дейÑ?твиÑ?, които да бъдат глаÑ?увани от глобалните граждани. Този вот ще бъде в крайна Ñ?метка определÑ?щ за дейÑ?твиÑ?та на комиÑ?иÑ?та. Глобалните граждани, както беше Ñ?поменато по-горе, може да глаÑ?уват по определена формула - вÑ?ички или широка извадка.

Втората комиÑ?иÑ? към ООÐ? за военни дейÑ?твиÑ? ще бъде чиÑ?та военна организациÑ?. ТÑ? ще има Ñ?амо изпълнителна ролÑ?. Ще изпълнÑ?ва желаниÑ?та, които глобалните граждани Ñ?а изразили чрез глаÑ?овете Ñ?и. Такава мощна глобална военна машина нÑ?ма да има влаÑ?тта да започне война, атака или интервенциÑ?, ако не е Ñ?пециално упълномощена от иÑ?ократичен вот в Ñ?ветовен мащаб или Ñ?ъответниÑ? регион, ако Ñ?тава въпроÑ? за изолиран регионален конфликт.

И двете военни комиÑ?ии на ООÐ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат разнороден членÑ?ки Ñ?ÑŠÑ?тав Ñ? предÑ?тавители от вÑ?ички държави. Ð?ещо повече, те Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат правото да откажат вÑ?Ñ?ко дейÑ?твие, което не е одобрено от глобалните граждани. Контролът върху дейноÑ?тите на тези организации Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде перфектно разработен за доброто, Ñ?игурноÑ?тта и интереÑ?а на вÑ?ички хора.

Ð?Ð?ТО може да бъде моделирано и превърнато в подобна военна формациÑ?, тъй като е организациÑ? Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ходни регионални функции. ЕС формира Ñ?воÑ? Ñ?обÑ?твена военна организациÑ?. Въпреки това, били Ñ?ме Ñ?видетели на това как Ð?Ð?ТО и другите бивши военни организации като ВаршавÑ?киÑ? пакт Ñ?а били управлÑ?вани от двете най-могъщи Ñ?трани техни членки. СÐ?Щ контролират Ð?Ð?ТО, както СССР контролираше ВаршавÑ?киÑ? пакт. Защо?

Защо ЕС формират Ñ?воÑ? Ñ?обÑ?твена военна организациÑ?? Защото Ñ?ме Ñ?видетели на злоупотребите на Ð?Ð?ТО, предизвикани отчаÑ?ти по политичеÑ?ки парични. Докато възможноÑ?тта Ñ?ъщеÑ?твува, подобни злоупотреби Ñ?а неизбежни. Какво ни гарантира, че Ñ?лед нÑ?колко години новоÑ?формираните европейÑ?ки военни Ñ?или нÑ?ма да извършват злоупотреби в полза на Ñ?траните от Ñ?ъюза и за Ñ?метка на тези извън него.

И нÑ?ма ли да имат тогава и други Ñ?трани оÑ?нованието да формират мощни военни алианÑ?и? Ð?рабÑ?киÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, африканÑ?ките държави, Ð?зиÑ?, ЛатинÑ?ка Ð?мерика? Какво ще Ñ?е Ñ?лучи тогава, ако конфликт на интереÑ?и между два такива пакта възпламени война? Какво ще Ñ?е Ñ?лучи, ако тези организации попаднат в ръцете на един или група фанатици?

Какво ще Ñ?е Ñ?лучи, ако една религиозна група, незавиÑ?имо дали е от запад или изток, реши, че нейно религиозно задължение да унищожи друга религиозна група, за да  запази Ñ?обÑ?твената Ñ?и филоÑ?офиÑ?? Подобни Ñ?ценарии може и да изглеждат малко крайни през двадеÑ?ет и първи век. Въпреки това, те Ñ?а реални. Докато една или групи Ñ?трани Ñ?а оÑ?тавени извън глобалното Ñ?емейÑ?тво, подобни Ñ?ценарии Ñ?а реални.

Принципите на ИÑ?ократиÑ? ще елиминират тази възможноÑ?Ñ‚ и възможноÑ?тта за злоупотреба. При глобалната ИÑ?ократиÑ? взимането на решениÑ? нÑ?ма да бъде поверÑ?вано на индивидуален лидер на Ñ?трана или на лидерите на групи Ñ?трани, а ще бъде разпределено между нациите по Ñ?вета. При ИÑ?ократиÑ? решениÑ?та нÑ?ма да бъдат взимани от военни или цивилни кариериÑ?ти, а ще бъдат поÑ?тавени директно в ръцете на глобалната общноÑ?Ñ‚.

Read Next ИнтервенциÑ? Ñ?рещу ненамеÑ?а

Back to all chapters