Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИнтервенциÑ? Ñ?рещу ненамеÑ?а - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Това елиминиране на възможноÑ?тите за злоупотреба ще бъде полезно не Ñ?амо за жертвите, но и за извършителите на преÑ?тъплениÑ?. Защото, макар и да критикуваме СÐ?Щ и да ги заклеймÑ?ваме като преÑ?тъпници, които Ñ?е възползват от Ñ?ветовните Ñ?ъбитиÑ?, за да извлекат полза за Ñ?ебе Ñ?и, както мнозина Ñ?читат, че е Ñ?лучаÑ?Ñ‚ Ñ? войната в залива, ние Ñ‚Ñ€Ñ?бва Ñ?ъщо така да Ñ?е замиÑ?лим и да Ñ?е запитаме: "Какво би Ñ?е Ñ?лучило в региона и може би по Ñ?вета, ако американците не бÑ?ха дейÑ?твали?".

Ð?ко липÑ?ата на дейÑ?твиÑ? беше възприета като зелена Ñ?ветлина от държавите да не зачитат границите, целиÑ?Ñ‚ регион можеше да Ñ?е превърне във военна зона. Ð?ко товарът и отговорноÑ?тта за Ñ?ветовниÑ? ред не Ñ?е ноÑ?Ñ?Ñ‚ от една Ñ?трана или малка група Ñ?трани, никой нÑ?ма да бъде обвинÑ?ван, че Ñ?е възползва от Ñ?илата и нÑ?ма да плаща цена затова, че е предотвратила глобална катаÑ?трофа.

Пред какви опаÑ?ноÑ?ти Ñ?ме изправени Ñ?ега, ако СÐ?Щ не предприемат директни дейÑ?твиÑ? за Ñ?валÑ?нето на Садам ХюÑ?ейн. Сега по време на 9-тата редакциÑ?, 4 Ñ?нуари 2003, американÑ?ките и британÑ?ки Ñ?или Ñ?а в готовноÑ?Ñ‚.

Какви Ñ?а опаÑ?ноÑ?тите, ако СÐ?Щ предприемат Ñ?амоÑ?тоÑ?телни нападателни дейÑ?твиÑ?? Каквото и да е крайното решение, то ще има тежки поÑ?ледици за Ñ?вета. Ð?ко американците не дейÑ?тват, Ñ?коро може да Ñ?танем Ñ?видетели на библейÑ?ка катаÑ?трофа в района на СредниÑ? изток в Ñ?лучай, че Садам ХюÑ?ейн наиÑ?тина притежава оръжиÑ? за маÑ?ово унищожаване и реши да ги използва.

Ð?ко американците го направÑ?Ñ‚ Ñ?ами, то целиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ ще живее Ñ?ÑŠÑ? Ñ?траха от заплаха за военната Ñ?ила, поверÑ?вана в ръцете на американÑ?ките президенти. Ð?ко европейÑ?ките Ñ?трани Ñ?а членки на Ð?Ð?ТО, защо им е необходимо да Ñ?ъздават Ñ?обÑ?твена военна Ñ?ила, невключваща Ð?мерика? Защото Ñ?е Ñ?трахуват да не Ñ?танат обект на изнудване и заплахи от Ñ?трана на американците.

Докато Ð?мерика не възприеме иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета ще живее Ñ? чувÑ?тво за неÑ?игурноÑ?Ñ‚. Кой знае дали Ñ?дреното обезоръжаване нÑ?ма да поеме в обратна поÑ?ока, включвайки нови и нови Ñ?трани и увеличавайки още повече заплахата за нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. ТрÑ?бва ли да преживеем библейÑ?ка катаÑ?трофа, за да предприемем нещо?

Ð?апълно Ñ?ъзнавам разрушениÑ?та и неÑ?праведливоÑ?тта, които причинÑ?ват подобни интервенции. Много от онези, които подкрепÑ?ха идеÑ?та за намеÑ?а в КоÑ?ово, Ñ?е противопоÑ?тавиха на възможноÑ?тта за дейÑ?твиÑ?, защото нÑ?маше одобрение от ОÐ?. Ð’ резултат и двете Ñ?трани в конфликта понеÑ?оха тежки загуби и мъчениÑ?, защото операциÑ?та беше прибързана и неподкрепена официално от международната общноÑ?Ñ‚.

Също така напълно Ñ?ъзнавам неÑ?праведливоÑ?тта и разрушениÑ?та, причинени от неÑ?поÑ?обноÑ?тта или нежеланието да Ñ?е дейÑ?тва в други Ñ?лучаи. Ð?з Ñ?ъм един от малцината, които през 21 век в Европа не могат да поÑ?етÑ?Ñ‚ Ñ?обÑ?твеното Ñ?и родно мÑ?Ñ?то. Ð?е мога да отида в дома, в който Ñ?ъм роден във ФамагуÑ?та, Кипър, перлата на Средиземноморието, защото градът ми е под турÑ?ка военна окупациÑ?. И то Ñ?амо защото през 1974 Ñ?упер Ñ?илите не предприеха превантивни дейÑ?твиÑ?, както го направиха по време на войната в Залива.

Дори Ñ?ега Ñ?лед 20 /вече 28/ /вече 29/ години на турÑ?ка окупациÑ? Ñ?уперÑ?илите вÑ?е още не предприемат никакви дейÑ?твиÑ?, въпреки многобройните резолюции на Съвета за Ñ?игурноÑ?Ñ‚ на ОÐ?. Може би КипърÑ?киÑ?Ñ‚ въпроÑ? е дал нужниÑ? урок на Ñ?упер Ñ?илите, за да не  допуÑ?нат Ñ?ъщата грешка в Кувейт и КоÑ?ово.

Ð?о кипърÑ?киÑ? урок вÑ?е още не научен. Този малък оÑ?тров оÑ?тава разделен от 1974, въпреки многобройните резолюции на ОÐ?, Ñ? които Съвета за Ñ?игурноÑ?Ñ‚ призовава турÑ?ките военни чаÑ?ти да Ñ?е оттеглÑ?Ñ‚. Въпреки, че кипърÑ?ките гърци и кипърÑ?ките турци не изпитват взаимна омраза и еднакво желаÑ?Ñ‚ мирно решение на проблема.

Имал Ñ?ъм турÑ?ки и кипърÑ?ко-турÑ?ки приÑ?тели и Ñ?лужители много години. Прекарвал Ñ?ъм Ñ?трахотни чаÑ?ове Ñ? турци в меÑ?тниÑ? клуб по Ñ?алÑ?а. Ð?аемам турци и кипърÑ?ки турци от години и работим в пълна хармониÑ?. Ð?ко утре има иÑ?ократично глаÑ?уваме, гарантирам, че 99% от кипърÑ?ките турци и гърци ще глаÑ?уват за обединение на оÑ?трова.

Read Next Ð?лтернативата може да бъде ужаÑ?на

Back to all chapters