Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Специално за СÐ?Щ - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Считам, че ще бъде неÑ?праведливо да не Ñ?помена нещо за СÐ?Щ, което, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да признаÑ?, бÑ?Ñ… изненадан да науча. Изненадан, защото ние вÑ?ички, по един или друг начин, гледаме на СÐ?Щ като на Ñ?ветовен тиранин. И Ñ? пълно оÑ?нование понÑ?кога, както в Ñ?лучаÑ? Ñ? бившиÑ? държавен Ñ?екретар на СÐ?Щ Хенри КиÑ?инджър, които Ñ? готовноÑ?Ñ‚ подкрепÑ?ше брутални диктаторÑ?ки режими по Ñ?вета и понÑ?кога дейÑ?тваше дори в разрез Ñ?ÑŠÑ? Ñ?обÑ?твените закони на СÐ?Щ.

За нещаÑ?тие поради миналото Ñ?и и дейÑ?твиÑ? като в горниÑ? пример, много хора по Ñ?вета, имат негативно отношение към Ð?мерика по въпроÑ?а за демокрациÑ?та. Много хора знаÑ?Ñ‚ твърде малко за опитите на Ð?мерика да популÑ?ризира демокрациÑ?та. Ð?апълно оправдано, Ñ?лед като Ð?мерика открито подкрепÑ? военни правителÑ?тва в широк кръг Ñ?трани. Дори по-лошо, когато знаем, че външната политика на СÐ?Щ е допринаÑ?Ñ?ла за отÑ?транÑ?ването на легални демократични правителÑ?тва, заменÑ?йки ги Ñ? незаконна диктатура, какъвто е Ñ?лучаÑ?Ñ‚ Ñ? ГърциÑ? през 1967, Чили и Ñ‚.н.

Ð?ещо повече, ние знаем, че американÑ?ката външна политика вÑ?е още подкрепÑ? диктаторÑ?ки режими или демокрации Ñ?ÑŠÑ? задкулиÑ?но военно управление като в ТурциÑ? и други Ñ?трани. Може би водещата причина за негативното отношение към Ð?мерика и опитите и да популÑ?ризира демокрациÑ?та, е неÑ?поÑ?обноÑ?тта на Ð?мерика да информира хората за уÑ?илиÑ?та, които полага за разпроÑ?транение на демокрациÑ?та.

Мнозина ще бъдат изненадани да научат за уÑ?илиÑ?та на СÐ?Щ да промотира демокрациÑ?, чеÑ?тни и Ñ?вободни избори по Ñ?вета. Мнозина ще бъдат изненадани да научат Ñ?ъщо така, че СÐ?Щ Ñ?реща Ñ?ъпротива в опитите Ñ?и да наложи Ñ?иÑ?тема на Ñ?вободни избори в Ñ?трани Ñ? неуÑ?тойчива демокрациÑ?, защото Ñ?ъщеÑ?твува опаÑ?ноÑ?Ñ‚ при подобни избори влаÑ?тта да получат нелиберални лидери и дори да Ñ?е Ñ?тигне до етничеÑ?ки конфликти.

Ð’ поÑ?ледно време има много Ñ?лучаи, където намеÑ?ата, помощта и натиÑ?кът от Ñ?трана на СÐ?Щ Ñ?а били определÑ?щ фактор за уÑ?тановÑ?ването, развитието и запазването на демокрациÑ?та. Миналата година /вече преди нÑ?колко години/ по блеÑ?Ñ‚Ñ?щ начин изборите Ñ?е оказаха ключов елемент за уÑ?тановÑ?ване на демокрациÑ? в нÑ?колко Ñ?трани. Във вÑ?еки отделен Ñ?лучай СÐ?Щ Ñ?а били главен поддръжник и Ñ?понÑ?ор на тези избори.

Такъв е Ñ?лучаÑ?Ñ‚ Ñ? избора на ВиÑ?енте ФокÑ? в МекÑ?ико. Резултатът беше пробив в Ñ?иÑ?темата и поемане на влаÑ?тта от демократично правителÑ?тво Ñ?лед 70 годишно управление на ИнÑ?титуционалната Революционна ПартиÑ?. УÑ?илието на СÐ?Щ да приÑ?ъедини МекÑ?ико в Ð?Ð?ФТÐ? беше един от оÑ?новните лоÑ?тове на влиÑ?ние върху мекÑ?иканÑ?киÑ? политичеÑ?ки елит да приеме либерализациÑ?та.

Ð’ СърбиÑ? изборите бÑ?ха преходът към отÑ?транÑ?ване на демократично избраниÑ? и превърнал Ñ?е в диктатор лидер Свободан Милошевич. Благодарение оÑ?новно на натиÑ?ка и задкулиÑ?ната игра на СÐ?Щ, Милошевич беше принуден да признае поражението Ñ?и и да Ñ?е оттегли.

 Ð?а Ñ?ÑŠÑ?едниÑ? континент подобна Ñ?ъдба очакваше перландÑ?киÑ? авторитарен лидер Ð?лберто Фуджимори, който направи опит да задържи влаÑ?тта за трети мандат, манипулирайки Ñ?илово изборите. Отново двигател за дейÑ?твиÑ?та на международната общноÑ?Ñ‚ и организациÑ?та на американÑ?ките държави, чийто дейÑ?твиÑ? Ñ?помогнаха за опазване на демокрациÑ?та, бÑ?ха СÐ?Щ.

Китай Ñ?ъщо е пример за позитивната намеÑ?а на СÐ?Щ по време на изборите през декември 2000 и идването на влаÑ?Ñ‚ на мирно демократично правителÑ?тво на мÑ?Ñ?тото на диктаторÑ?киÑ? режим на президента Джери РоулингÑ?. ПървиÑ?Ñ‚ американÑ?ки президент, поÑ?етил Китай, беше Бил Клинтън през 1998. Това поÑ?ещение прокара пътÑ? за деликатниÑ? процеÑ? на демократизациÑ?.

СъщеÑ?твуват и редица други примери. И въпреки това оÑ?новниÑ?Ñ‚ приноÑ? на СÐ?Щ за демократизациÑ?та на други Ñ?трани Ñ?и оÑ?тава Ñ?ъмнителен. Светът би желал да вижда по-Ñ?Ñ?ни доказателÑ?тва за ролÑ?та на СÐ?Щ като поÑ?ланик на мира в други държави по Ñ?вета. Ето защо аз вÑ?рвам, че СÐ?Щ Ñ‚Ñ€Ñ?бва да изиграÑ?Ñ‚ ролÑ?та на водачи като приемат първи иÑ?ократичниÑ? модел и помогнат за разпроÑ?транението му по Ñ?вета.

14 април 2002  20:52ч

30 юли 2002    23:40ч

4 Ñ?ептември 2002 00:12ч

5 Ñ?нуари 2003  01:12ч

15 април 2002, 21:50ч

30 юли 2002, 23:40ч

Read Next Военната индуÑ?триÑ? Ñ?рещу глобалната демокрациÑ?

Back to all chapters