Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
БъдещиÑ?Ñ‚ модел за защита на малките държави - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

УправлÑ?вани военни уÑ?луги /УВ/ означава, че Ñ?траните могат да приÑ?ъединÑ?Ñ‚ отбранителните Ñ?и Ñ?или към иÑ?ократично контролираната глобална военна организациÑ? под прекиÑ? контрол на глобалното правителÑ?тво на ООÐ?. Това означа, че една Ñ?трана може да плаща нÑ?каква годишна такÑ?а и да разчита на Ñ?илата на мощна глобална военна армиÑ?, като е възможно във вÑ?Ñ?ка Ñ?трана да е разположена малка военна Ñ?ила.

Ð?е е нужно дори тези Ñ?трани да поддържат Ñ?обÑ?твени армии. ВмеÑ?то това, те биха могли да имат национална Ñ?лужба по Ñ?игурноÑ?Ñ‚, поÑ?тоÑ?нна или не, коÑ?то да реагира при извънредни Ñ?итуации. Поддържането на глобална армиÑ? ще оÑ?вободи тези Ñ?трани от тежкото финанÑ?ово бреме, което Ñ?е принудени да плащат Ñ?ега за поддържане на Ñ?обÑ?твена армиÑ?. Хората, оÑ?вободени от военна Ñ?лужба, нÑ?ма да бъдат безработни, а ще бъдат ангажирани Ñ? друга дейноÑ?Ñ‚.

ОпаÑ?ениÑ?та за загуба на инвеÑ?тиции и безработица Ñ?а напразни. Ð?апразни Ñ?а, защото ще бъдат Ñ?ъздадени политики за пренаÑ?очване на военните Ñ?редÑ?тва. Същите индуÑ?трии, заводи, производÑ?тва и търговÑ?ки организации ще бъдат ангажирани в алтернативни проекти за друг вид продукциÑ?. ТърÑ?енето на продукциÑ?та на тези заводи не Ñ?амо нÑ?ма да намалее, но и ще Ñ?е повиши многократно Ñ? пренаÑ?очването на материалните и човешки реÑ?урÑ?и.

Ще Ñ?е промени Ñ?амо вида на продукциÑ?та, за коÑ?то Ñ?е използват продуктите. ВмеÑ?то танкове, ще Ñ?е произвеждат тежки машини за пътно Ñ?троителÑ?тво, вмеÑ?то военно-транÑ?портно машини - гражданÑ?ки транÑ?портни Ñ?редÑ?тва от вÑ?Ñ?какъв вид за предвижване по земÑ?, въздух и море. ВмеÑ?то военни кораби ще Ñ?е Ñ?троÑ?Ñ‚ товарни такива. ВмеÑ?то военни Ñ?амолети - пътничеÑ?ки и товарни. ВмеÑ?то куршуми ще Ñ?е произвеждат потребителÑ?ки Ñ?токи.

ВмеÑ?то военни химикали - ще Ñ?е произвеждат животоÑ?паÑ?Ñ?ващи лекарÑ?тва. ВмеÑ?то хирургичеÑ?ки прецизни бомби - хирургичеÑ?ко оборудване за Ñ?паÑ?Ñ?ване на човешки животи. Ще Ñ?е нуждаем от повече приÑ?танища, шоÑ?ета, железопътни линии и летища. Ð’ цели райони от Ñ?вета липÑ?ва елементарна инфраÑ?труктура. Погледнете Ð?фрика, Южна Ð?мерика, Китай и РуÑ?иÑ?. Ð?ужно ни е хилÑ?долетие за да изградим необходимата инфраÑ?труктура, коÑ?то ще подобри икономичеÑ?ката дейноÑ?Ñ‚ и човешкиÑ? живот по Ñ?вета.

Ще Ñ?е нуждаем от моÑ?тове да Ñ?ъединÑ?Ñ‚ региони, Ñ?трани и дори океани. Защо да нÑ?ма моÑ?Ñ‚ над Ð?тлантичеÑ?киÑ? океан, Ñ?ъединÑ?ващ Европа Ñ? Ð?мерика? Военните инженери могат да бъдат мобилизирани за Ñ?ъздаване на подобен проект. Ð?е знам как би могло да Ñ?е оÑ?ъщеÑ?тви. Може би на оÑ?новата на непотъващи подвижни оÑ?нови. Може дори да има Ñ?танции и цели градове в океана. Можем да го поÑ?тигнем Ñ? пренаÑ?очването на маÑ?ово пропилÑ?ваните понаÑ?тоÑ?щем материални и човешки реÑ?урÑ?и за въоръжението на вÑ?Ñ?ка Ñ?трана.Същите принципи важат и за човешкиÑ? потенциал, впрегнат понаÑ?тоÑ?щем във военното дело. И не миÑ?лÑ?, че Ñ?амо Ñ?лабите Ñ?трани ще Ñ?печелÑ?Ñ‚ от пренаÑ?очването на реÑ?урÑ?ите. РазвитиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ в извеÑ?тен Ñ?миÑ?ъл Ñ?е нуждае дори повече от тези реÑ?урÑ?и. Във ВеликобританиÑ?, голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от Ñ?траните от ЕС, както и в Ð?мерика, има недоÑ?тиг, както на човешки, така и на материални реÑ?урÑ?и за обÑ?лужване на гражданите.

Ð?а много хора Ñ?е налага да чакат дълго за болнично лечение, поради нÑ?какъв недоÑ?тиг – бил той на хора: Ñ?еÑ?три, лекари и помощен перÑ?онал; бил на Ñ?гради и оборудване. Ð’ момента във ВеликобританиÑ? лекарите и Ñ?еÑ?трите изобщо не доÑ?тигат. ПредÑ?тавете Ñ?и какво би било, ако военно медицинÑ?киÑ?Ñ‚ перÑ?онал бъде оÑ?вободен и пренаÑ?очен към държавното и чаÑ?тно здравеопазване. Това не Ñ?е отнаÑ?Ñ? Ñ?амо за ВеликобританиÑ?. Ð?едоÑ?тиг на квалифициран перÑ?онал има във вÑ?ички водещи отраÑ?ли в развитите, развиващите Ñ?и и неразвитите Ñ?трани.

Има недоÑ?тиг на учители и на полицаи, докато хилÑ?ди войници по Ñ?вета Ñ?едÑ?Ñ‚ и Ñ?и лъÑ?кат ботушите. Ð?едоÑ?тиг на учени, които да правÑ?Ñ‚ медицинÑ?ки откритиÑ?, докато хилÑ?ди учени Ñ? редки познаниÑ? разработват оръжиÑ? за маÑ?ови епидемии. Ð’ нÑ?кои Ñ?трани има недоÑ?тиг на перÑ?онал, като например във ВеликобританиÑ?, където не доÑ?тигат преподаватели. Ð’ други Ñ?трани като ГърциÑ?, има Ñ?тотици безработни учители, защото държавата не може да Ñ?и позволи да ги наеме. Ð?акъдето и да погледнем, има недоÑ?тиг. Ð?акъдето и да погледнем има възможноÑ?Ñ‚ за подобрениÑ?, ако Ñ?амо пренаÑ?очим наличните реÑ?урÑ?и, които в момента пропилÑ?ваме в облаÑ?тта на военното дело. Ð?ие разполагаме Ñ? тези реÑ?урÑ?и. Разполагаме Ñ? Ñ‚Ñ?Ñ… в излишък, но ги пропилÑ?ваме за Ñ?връх милитаризациÑ?та на Ñ?вета.

Хората от военната индуÑ?триÑ?, които Ñ?е опаÑ?Ñ?ват, че ще загубÑ?Ñ‚ работата и дохода Ñ?и, не бива да Ñ? Ñ?трахуват. Ð?апротив, те биха могли да печелÑ?Ñ‚ повече, като удовлетворÑ?Ñ‚ едно дълго задържано Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене. ЕдинÑ?твената разлика, е че това Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене нÑ?ма да бъде на военни продукти. И без друго Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на такъв тип продукти намалÑ?ва. Ð?ко Ñ?амо преÑ?метнат колко тежки машини Ñ?а необходими за изграждането на Ñ?ветовната инфраÑ?труктура, ще  разберат, че това Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене е в пъти по-голÑ?мо от Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на танкове и друго военно оборудване. След това могат да преÑ?метнат дългоÑ?рочната печалба и необходимоÑ?Ñ‚ от работна Ñ?ила.

Подобно пренаÑ?очване на Ñ?редÑ?твата на производÑ?тво на вÑ?ички фронтове, ще оÑ?игури поÑ?тоÑ?нен икономичеÑ?ки раÑ?теж за години напред. РаÑ?теж, от който ще Ñ?печелÑ?Ñ‚ вÑ?ички – от отделниÑ? човек до големите индуÑ?триалци във вÑ?Ñ?ка Ñ?трана. Това пренаÑ?очване на реÑ?урÑ?ите ще генерира Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене, което ще донеÑ?е печалба на вÑ?ички в Ñ?итуациÑ?, в коÑ?то нÑ?ма губеща Ñ?трана.

Read Next Глобална полициÑ? и глобален Ñ?ъд

Back to all chapters