Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобална полициÑ? и глобален Ñ?ъд - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Политиката на междудържавни граници може да продължава да Ñ?ъщеÑ?твува и да Ñ?е подобрÑ?ва, докато необходимоÑ?тта от Ñ‚Ñ?Ñ… не отпадне изцÑ?ло. Докато един ден Ñ?вободата на движение не Ñ?е превърне в глобално право без ограничениÑ?. Ð?ека погледнем реалноÑ?тта. Защо емигрират хората? Има Ñ?амо две причини: да избегнат политичеÑ?ко/военно преÑ?ледване или в Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене на по-добър Ñ?тандарт на живот. Ð?Ñ?кои като мен емигрират в Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене на по-добри възможноÑ?ти за образование, които липÑ?ват по родните им меÑ?та. Ð’Ñ?еки емигрант, какъвто и да е мотивът му за напуÑ?кането на родното мÑ?Ñ?то, мечтае да Ñ?е завърне там. Ð’Ñ?еки емигрант, не би емигрирал въобще, ако оÑ?новните предпоÑ?тавки за задоволÑ?ване на нуждите му от препитаниÑ? и образование, Ñ?ъщеÑ?твуваха в Ñ?обÑ?твената му Ñ?трана. Ð?авÑ?рно, когато доÑ?тигнем етап на изравнÑ?ване на жизнениÑ? Ñ?тандарт по Ñ?вета, необходимоÑ?тта от миграциÑ?, а оттам и на граничен контрол ще отпадне.

ЕдинÑ?твената облаÑ?Ñ‚,  в коÑ?то Ñ?е нуждаем от повече полициÑ? е глобалната Ñ?цена. Ð?а прага на Европа и навÑ?Ñ?къде по Ñ?вета Ñ?таваме Ñ?видетели на организирана преÑ?тъпноÑ?Ñ‚ – от терориÑ?тични групи до трафик на наркотици, изпиране на пари, а напоÑ?ледък дори Ñ?екÑ?уално робÑ?тво Ñ?е развива ефективно и в глобален мащаб. Така както Ñ?е нуждаем от глобална военна единица, Ñ?е нуждаем Ñ?ъщо и от глобална полицейÑ?ка Ñ?ила, коÑ?то да въдворÑ?ва законите по Ñ?вета.

Ð?уждаем Ñ?е от глобална полицейÑ?ка Ñ?ила под директниÑ? контрол на иÑ?ократичното правителÑ?тво на глобалните ООÐ?. Ð?е чаÑ?тичното кооперирано между държавно-контролираните малки офицерÑ?ки чаÑ?ти, които по-чеÑ?то Ñ?а ангажирани в Ñ?ÑŠÑ?тезание кой ще бъде звездата на шоуто. Можем да Ñ?е поучим от американците, които  използват подобна Ñ?иÑ?тема  Ñ? Ñ‚Ñ?хното Федерално бюро за разÑ?ледване. ВлаÑ?тта на ФБР на национално ниво е по-голÑ?ма от тази на полицейÑ?ките чаÑ?ти в отделните щати. Същите или подобни принципи могат да бъдат използвани като оÑ?нова и разработени, за да покриÑ?Ñ‚ цели райони и в крайна Ñ?метка Ñ?вета. Приканвам екÑ?пертите да излÑ?зат Ñ? предложениÑ?.

Ð’Ñ?ички Ñ?ъзнаваме, че на полициÑ?та днеÑ? не й доÑ?тигат хора. Ð?еоправдано е Ñ?ледователно изпращането на офицери да преÑ?ледват преÑ?тъпници по Ñ?вета, когато те не Ñ?а доÑ?татъчно на домашниÑ? фронт. Знаем, че дейноÑ?тта на Интерпол е бавна и незадоволителна. Почти рутинно Ñ?ледователите приÑ?тигат, когато е твърде къÑ?но. Ð’ нÑ?кои Ñ?трани, ниÑ?ко платените полицейÑ?ки Ñ?лужители Ñ?тават жертви на преÑ?тъпници, които им плащат, за да не бъдат на определени меÑ?та в определени чаÑ?ове. И това не Ñ?е Ñ?лучва Ñ?амо в изолирани и отдалечени меÑ?та о Ñ?вета.

Ð?еобходимоÑ?тта от глобална полицейÑ?ка Ñ?ила, обÑ?лужваща вÑ?ички нации, е факт. Тази необходимоÑ?Ñ‚ раÑ?те Ñ? вÑ?еки изминал чаÑ?. Във Ñ?ъщото време във вÑ?Ñ?ка Ñ?трана има излишък на човешки реÑ?урÑ?и. Повече от три четвърти от наÑ?елението на Ñ?вета чака да бъде обучено и ангажирано в Ñ?миÑ?лено производÑ?тво. Ð’Ñ?ичко, което Ñ‚Ñ€Ñ?бва да направим е да инвеÑ?тираме в наличните човешки реÑ?урÑ?и.

Read Next Глобален Ñ?ъд

Back to all chapters