Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобален Ñ?ъд - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?еобходимоÑ?тта от глобална полицейÑ?ка Ñ?ила, подкрепÑ?на от глобален Ñ?ъд е реална. Глобален Ñ?ъд, който не Ñ?е влиÑ?е от отделна държава или група държави. ИÑ?тинÑ?ки глобален Ñ?ъд под контрола на иÑ?ократично избраното правителÑ?тво на глобалните Обединени Ð?ации. Глобален Ñ?ъд Ñ? пълномощиÑ? да наказва не отделни преÑ?тъпници или групи преÑ?тъпници, но преÑ?тъпни правителÑ?тва и членове на правителÑ?тва, замеÑ?ени в преÑ?тъпни дейноÑ?ти. Това, Ñ? което разполагаме в момента е Ñ?елективен процеÑ?, при който политиците могат да намерÑ?Ñ‚ убежище в редица държави.

Дори в Ñ?лучаи на Ñ?ериозни военни преÑ?тъплениÑ?, Ñ?ъдебното преÑ?ледване е избирателно и бива оÑ?ъщеÑ?твено Ñ?амо, ако по този начин могат да Ñ?е Ñ?печелÑ?Ñ‚ изборни глаÑ?ове. За едни и Ñ?ъщи или подобни военни преÑ?тъплениÑ?, нÑ?кои биват величани като герои, а други заклеймÑ?вани като преÑ?тъпници в завиÑ?имоÑ?Ñ‚ от това, кой подход ще Ñ?печели повече изборни глаÑ?ове.

ЕдинÑ?твената причина за Ñ?елективното прилагане на наÑ?тоÑ?щата Ñ?ъдебна практика е отÑ?ÑŠÑ?твието на глобална правителÑ?твена Ñ?иÑ?тема, коÑ?то ефективно да защитава интереÑ?ите на глобалните граждани. Ето защо необходимоÑ?тта от глобална полицейÑ?ка Ñ?ила и глобален Ñ?ъд е по-голÑ?ма от вÑ?Ñ?кога.

Тази необходимоÑ?Ñ‚ ще продължава непрекъÑ?нато да нараÑ?тва. Глобалната ИÑ?ократиÑ? прави възможно изграждането на подобна глобална Ñ?ъдебна Ñ?иÑ?тема и полицейÑ?ка Ñ?ила, извън контрола и влиÑ?нието на отделна държава. Ð? това е единÑ?твениÑ?Ñ‚ път напред към глобален мир и глобална борба Ñ? преÑ?тъпноÑ?тта.

Глобалната полицейÑ?ка Ñ?ила Ñ?е нуждае от подкрепата на глобален Ñ?ъд. С формирането на глобална икономика и глобална политика, необходимоÑ?тта от глобален Ñ?ъд Ñ?тава вÑ?е по-голÑ?ма - не Ñ?амо за борба Ñ? глобалните терориÑ?ти и преÑ?тъпници, но и за вÑ?Ñ?какви дейноÑ?ти, излизащи извън границата на отделната държава.

Подобна дейноÑ?Ñ‚ е новопоÑ?вÑ?ващата Ñ?е електронна търговиÑ? и други онлайн дейноÑ?ти. С продължаващата глобализациÑ?, глобални проблеми ще продължават да възникват, и те ще изиÑ?кват глобален Ñ?ъд за Ñ?праведливоÑ?Ñ‚, който да ги решава. ОтговорноÑ?Ñ‚ пред този Ñ?ъд ще ноÑ?Ñ?Ñ‚ отделните държави, нарушаващи човешките права или извършващи други преÑ?тъплениÑ? в облаÑ?тта на търговиÑ?та, икономиката, околната Ñ?реда и други.

ПроцеÑ?ÑŠÑ‚ Локърби е пример за процеÑ? Ñ? почти глобални измерениÑ?. Жертвите Ñ?а Ñ? мултинационален произход. ПреÑ?тъплението е замиÑ?лено на териториÑ?та на едни Ñ?трани, а оÑ?ъщеÑ?твено на териториÑ?та на друга. Жертвите и техните държави желаÑ?Ñ‚ процеÑ?а да Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?тои на териториÑ?та на Ñ?траната, където е извършено преÑ?тъплението - ШотландиÑ?. Обвинените, които Ñ?а граждани на ЛибиÑ?, Ñ? право изиÑ?кват Ñ?ъдебен процеÑ? на териториÑ?та на неутрална държава. ЦелиÑ?Ñ‚ Ñ?лучай е Ñ? мултинационален характер, доÑ?тигащ почти глобални измерениÑ?.

Read Next Глобална валута