Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобална валута - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Парите не Ñ?а леÑ?на материÑ?, макар да вÑ?рвам, че ние хората Ñ?ме научили нÑ?кои неща за Ñ‚Ñ?Ñ…. Учат ни, че парите имат три оÑ?новни функции: разменна, разчетна и Ñ?редÑ?тво за натрупване.  Ето защо парите предÑ?тавлÑ?ват ценноÑ?Ñ‚ за размÑ?на, без да притежават Ñ?обÑ?твена Ñ?тойноÑ?Ñ‚. СтойноÑ?тта на парите  завиÑ?и от Ñ?тойноÑ?тта на Ñ?токите и уÑ?лугите, Ñ?рещу които могат да бъдат разменени.

Ð?ко направим Ñ?равнение Ñ? покупко-продажбата на валута, замÑ?ната на една валута Ñ? друга, ще видим, че парите нÑ?мат Ñ?обÑ?твена Ñ?тойноÑ?Ñ‚. Много от валутите не Ñ?е търгуват по Ñ?вета. Въпреки, че дадена валута притежава разменна Ñ?тойноÑ?Ñ‚ в Ñ?обÑ?твената Ñ?и държава, Ñ‚Ñ? нÑ?ма такава извън националните граници на международниÑ? пазар.

Ð?ека  Ñ?е опитаме например да продадем иракÑ?ка валута в Европа - никой не би Ñ? купил. ТÑ? нÑ?ма разменна Ñ?тойноÑ?Ñ‚ и Ñ?ледователно е без Ñ?тойноÑ?Ñ‚. Предложете на американци или германци да заменÑ?Ñ‚ един долар Ñ?рещу милион иракÑ?ки пари и те ще откажат. Същото ще Ñ?е Ñ?лучи и на вÑ?Ñ?ко мÑ?Ñ?то по Ñ?вета, защото иракÑ?ката валута нÑ?ма разменна Ñ?тойноÑ?Ñ‚, нÑ?ма номинална Ñ?тойноÑ?Ñ‚ извън границите на Ирак. Това Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за много други валути.

Разменната Ñ?тойноÑ?Ñ‚ на вÑ?ички валути, дори на най-Ñ?илните като долара, еврото, лирата, германÑ?ката марка /коÑ?то вече не Ñ?ъщеÑ?твува/, Ñ?понÑ?ката йена Ñ?е определÑ? от желанието на хората да ги използват като разменно Ñ?редÑ?тво за търговиÑ? Ñ?ÑŠÑ? Ñ?токи и уÑ?луги. Веднага щом хората Ñ?прат да употребÑ?ват Ñ?ъответната валута, Ñ‚Ñ? губи разменната Ñ?и Ñ?тойноÑ?Ñ‚ и автоматично Ñ?е обезценÑ?ва.

Може Ñ?ледователно да Ñ?е Ñ?пори дали парите предÑ?тавлÑ?ват търговÑ?ка Ñ?тока Ñ?лед като нÑ?мат търговÑ?ка Ñ?тойноÑ?Ñ‚. Ето защо не е правилно валутите да Ñ?е търгуват и въпреки това при Ñ?егашното икономичеÑ?ко положение и търговÑ?ки климат, търговиÑ?та Ñ? валута е не Ñ?амо логична, но и Ñ?е впиÑ?ва в икономичеÑ?кото уравнение. Ð’Ñ?рвам, че това е тотална загуба, на коÑ?то рано или къÑ?но Ñ‚Ñ€Ñ?бва да обърнем внимание.

Ð’ извеÑ?тен Ñ?миÑ?ъл Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?нието на глобалниÑ? капиталиÑ?тичеÑ?ки пазар през 19 век е било по-Ñ?табилно от наÑ?тоÑ?щото. Причина за това, е че тогавашниÑ?Ñ‚ финанÑ?ов пазар е бил базиран една единÑ?твена валута. Златото. ДнеÑ? в центъра има три водещи валути /щатÑ?киÑ? долар, британÑ?ката лира, Ñ?понÑ?ката йена/ и новоланÑ?ираното евро, които Ñ?е борÑ?Ñ‚ помежду Ñ?и /още Ñ? ланÑ?ирането Ñ?и еврото Ñ?е превърна в Ñ?илен претендент на валутниÑ? пазар/. Тези нÑ?колко валути Ñ?и оÑ?порват първенÑ?твото във валутната лига. ОÑ?таналите Ñ?е борÑ?Ñ‚ да запазÑ?Ñ‚ разменната Ñ?ÑŠÑ? Ñ?тойноÑ?Ñ‚, но въпреки това не Ñ?труват и хартиÑ?та, на коÑ?то Ñ?а отпечатани в реалниÑ? валутен Ñ?вÑ?Ñ‚. Ð?икоÑ? от националните валути нÑ?ма златно покритие. Дори по-лошо валутите Ñ?а Ñ?е превърнали в Ñ?редÑ?тво за манипулациÑ? от Ñ?трана на държавните правителÑ?тва, използвани за непрÑ?к контрол на икономичеÑ?ките цели на държавата, чрез дейÑ?твиÑ? като девалвациÑ? и манипулациÑ? Ñ? лихвените проценти.

ПоÑ?ледно 2 авгуÑ?Ñ‚ 2002

4 Ñ?нуари 2003,  02:22ч

обратно 3 авгуÑ?Ñ‚ 2002  21:53ч

17 май 2004, 00:37ч Ñ?лед около чаÑ? работа

обратно 12 Ñ?ептември 2004  22:24ч

Read Next Глобалната Ñ?пекулациÑ? Ñ? валута

Back to all chapters