Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобалната Ñ?пекулациÑ? Ñ? валута - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð’Ñ?рвам, че Ñ?пекулациÑ?та Ñ? валута е проклÑ?тие за реалниÑ? икономичеÑ?ки раÑ?теж. Валутата в наÑ?тоÑ?щата и хартиена форма не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде възприемана като търговÑ?ка Ñ?тока. Валутата не е продукт на производÑ?твото. Ð?е е уÑ?луга Ñ? търговÑ?ка Ñ?тойноÑ?Ñ‚. Ð?е е потребителÑ?ка Ñ?тока. И въпреки това паричните Ñ?пекуланти Ñ?е отнаÑ?Ñ?Ñ‚ Ñ? неÑ? като Ñ? такава.

ТърговиÑ?та и Ñ?пекулациÑ?та Ñ? валута Ñ?а Ñ?е поÑ?вили и развили единÑ?твено поради чеÑ?тата правителÑ?твена намеÑ?а в определÑ?нето на валутната Ñ?тойноÑ?Ñ‚ поÑ?редÑ?твом различни манипулативни дейÑ?твиÑ? като контрол на лихвените проценти, девалвациÑ? и Ñ‚.н. Затова можем леÑ?но да идентифицираме валутната Ñ?пекулациÑ? и търговиÑ?та Ñ? валута като един от вътрешните недъзи на наÑ?тоÑ?щата капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð?едъг, който вÑ?рвам, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде идентифициран и отÑ?транен заради доброто на Ñ?амата Ñ?иÑ?тема.

Валутата нÑ?ма вече златно покритие. Преди  1000 британÑ?ки лири или щатÑ?ки долари Ñ?а можели да Ñ?е разменÑ?Ñ‚ Ñ?рещу 1000 златни единици Вече не е така. /Ð?е иÑ?кам да  Ñ?е превръщам в защитник на златниÑ? Ñ?тандарт и предимÑ?твата му пред абÑ?трактниÑ?/. Ð?о валутата Ñ?ега нÑ?ма продуктова Ñ?тойноÑ?Ñ‚, продажна Ñ?тойноÑ?Ñ‚, а Ñ?амо чиÑ?та Ñ?пекулативна Ñ?тойноÑ?Ñ‚. Спекулативна Ñ?тойноÑ?Ñ‚ без разменна такава.

Ð’Ñ?рвам, че решението или лекарÑ?твото за Ñ?егашното Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние на безÑ?миÑ?лена валутна търговиÑ? и Ñ?пекулации е въвеждането на единна глобална валута. Това е Ñ?итуациÑ?та, коÑ?то предвиждам да Ñ?е Ñ?лучи. Знам, че ще отнеме време. Ð?о Ñ?ъм убеден, че е наиÑ?тина въпроÑ? Ñ?амо на време. Ð?ещо повече, това може да Ñ?е окаже единÑ?твеното дългоÑ?рочно разрешение.

Ð?авÑ?рно това ще бъде крайното изиÑ?кване за Ñ?ъздаването на една иÑ?тинÑ?ка глобална икономика. Съдбите на цели Ñ?трани ще Ñ?прат да Ñ?е определÑ?Ñ‚ от малцина. Мощните финанÑ?ови инÑ?титуции и техните ръководители, незавиÑ?имо дали Ñ?тава въпроÑ? за един човек или група от хора повече нÑ?ма да Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да причинÑ?ват колапÑ?а или издигането на дадена национална икономика. Ð?авÑ?рно тогава ще Ñ?тане възможна реалната конкуренциÑ? по Ñ?вета. Една глобална валута ще обÑ?лужва потребителÑ?, предприемача, държавата и откритиÑ? пазар без загуби, генерирани от днешниÑ? мултивалутен модел.

Read Next Глобална банка - глобална валута

Back to all chapters