Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Сега ли да дейÑ?тваме или никога? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ВъпроÑ?ÑŠÑ‚ Ñ?ега е кога и как да доÑ?тигнем нужното Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние за една глобалнаикономика да дейÑ?тва Ñ?табилно. Дали да подÑ?илим наÑ?тоÑ?щите международни финанÑ?ови влаÑ?ти? Дали да ги изоÑ?тавим? Дали да ги премахнем и да въведем нови наиÑ?тина глобални влаÑ?ти, политики и Ñ?редÑ?тва като единна глобална валута.

Контролът върху капитала води до затворени икономики. Затворената икономика е заплаха за Ñ?вободата. И въпреки това както показва опитът на нÑ?кои азиатÑ?ки държави например, контролът върху капитала и реÑ?трикциите на екÑ?порта Ñ?а предотвратили колапÑ?а на финанÑ?овиÑ? пазар и икономиките на тези Ñ?трани. Контролът върху капитала ще Ñ?тане излишен тогава и Ñ?амо тогава, когато имаме единна глобална валута. Тогава ще Ñ?тане възможно уÑ?тановÑ?ването на Ñ?табилен Ñ?ветовен финанÑ?ов пазар.

Двигател за уÑ?тановÑ?ването на единна валута в Европа беше необходимоÑ?тта да Ñ?е даде Ñ?илен тлаÑ?ък на евро-конÑ?олидациÑ?та. Бихме могли например да използваме примера на ЕС като Ñ?лучай на мини глобализациÑ?, както на икономичеÑ?киÑ?, така и на политичеÑ?киÑ? фронтове. След въвеждането Ñ?и през Ñ?нуари 2002 еврото непрекъÑ?нато печели позиции, незавиÑ?имо от Ñ?лабото предÑ?тавÑ?не на нÑ?кои от оÑ?новните икономики в ЕС като тези на ФранциÑ? и ГерманиÑ?.

Въпреки заплахите и предупреждениÑ?та за катаÑ?трофи, въвеждането на еврото премина гладко. Въпреки неизбежните Ñ?ъпътÑ?тващи проблеми, то набира Ñ?короÑ?Ñ‚. Европа е готова да премахне многовалутната Ñ?иÑ?тема и загубите, произтичащи от неÑ?. Скоро през 2004 други 15 Ñ?трани Ñ?е приÑ?ъединÑ?ват към ЕС и евроÑ?иÑ?темата. Кои ще бъдат Ñ?ледващите? Докато РуÑ?иÑ? е изкушена от идеÑ?та за Ñ?ближаване на границите Ñ?и Ñ? тези на ЕС, ЕС Ñ?е изкушава от реÑ?урÑ?ите на РуÑ?иÑ?, както в облаÑ?тта на природни изкопаеми, така и в облаÑ?тта на научни откритиÑ?.

Въпреки титаничните трудноÑ?ти, еврото оживÑ?. Въпреки жеÑ?токите политичеÑ?ки борби и референдуми, еврото е живо. Обратно на катаÑ?трофалните прогнози на изтъкнати финанÑ?иÑ?ти, еврото процъфтÑ?ва. Обратно на прогнозите на нÑ?кои Ñ?уперÑ?или като СÐ?Щ, еврото набира Ñ?короÑ?Ñ‚. Въпреки нÑ?кои прогнози, че еврото нÑ?ма да издържи и шеÑ?Ñ‚ меÑ?еца, то Ñ?тава по-Ñ?илно от другите две водещи валути - щатÑ?киÑ? долар и британÑ?ката лира. Ð?езавиÑ?имо от вековната Ñ?табилноÑ?Ñ‚ на лирата и долара, еврото ги наÑ?тига много по-рано от очакваното И вÑ?е пак то е още, образно казано, в люлката. ПредÑ?тавете Ñ?и Ñ?илата му, когато проходи и Ñ?е превърне в централен бегач.

Приемам, че задачата за въвеждане на единна валута, нÑ?ма да е лека. Въпреки това, вÑ?рвам, че е възможна. Ð?ещо повече, вÑ?рвам, че е жизнено необходима за днешната глобална икономика и още по-важна за глобалното общеÑ?тво. СÐ?Щ предÑ?тавлÑ?ват множеÑ?тво от Ñ?амоуправлÑ?ващи Ñ?е държави. Ð?ай-мощната икономика на Ñ?вета е модел за мини глобализациÑ? от индивидуални държави, принадлежащи към централна организациÑ?. И въпреки това, те имат една единна валута, управлÑ?вана от единна федерална банка.

Какво значение има дали една Ñ?трана има държавни граници или не? Ð’ Европа видÑ?хме как валути Ñ? вековна иÑ?ториÑ? бÑ?ха премахнати в името на една обща валута. Ð?ай-мощната и най-употребÑ?ваната международна валута - щатÑ?киÑ?Ñ‚ долар е един за вÑ?ички щати.

Полза от общата валута ще извлекат вÑ?ички, включително големите играчи като американÑ?ката икономика. Мултинационалните американÑ?ки компании днеÑ? трупат загуби за милиони Ñ?амо от обръщането на валута при външнотърговÑ?ки операции. Тези пари могат да бъдат разпределени като дивиденти между акционерите. ПонÑ?кога такÑ?ите за обръщане на валута могат да определÑ?Ñ‚ дали компаниÑ?та е на печалба или не.

Същото важи и в глобален мащаб. Ð?е виждам защо глобалното общеÑ?тво да не положи оÑ?новите за Ñ?ъздаването на иÑ?тинÑ?ка глобална икономика. Може това да Ñ?е окаже лекарÑ?твото за премахване на периодите на цикличноÑ?Ñ‚ в икономиката на Ñ?вободниÑ? пазар. Ð’ извеÑ?тен Ñ?миÑ?ъл ние вече имаме валута Ñ? международна търговÑ?ка Ñ?тойноÑ?Ñ‚, валута коÑ?то Ñ?е търгува наиÑ?тина по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ - щатÑ?киÑ? долар. Дали ще Ñ? наречем ИÑ?оДоларtm или евро е без значение. Това, което има значение е възприемането на единна валута, а не името й.

12 Ñ?ептември 2004, 23:00ч

обратно 13 Ñ?ептември 2004, 23:15ч

Read Next ИÑ?оВалутаtm - глобална валута

Back to all chapters