Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?оВалутаtm - глобална валута - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?авÑ?рно първата необходима Ñ?тъпка е Ñ?ъздаването на международна организациÑ? или инÑ?титуциÑ? като МВФ /Международен Валутен Фонд/; глобална банка, коÑ?то да обÑ?лужва националните икономики и да има за цел не печалба, а глобална икономичеÑ?ка Ñ?табилноÑ?Ñ‚. Ð?е Ñ?читам това решение за окончателно, но ако Ñ?е окаже уÑ?пешно, може да бъде възприето окончателно. Ð?з го виждам по-Ñ?коро като временно решение, хвърлÑ?що моÑ?Ñ‚ към оптималното решение, а именно Ñ?ъздаването на единна глобална валута.

Ð’Ñ?рвам, че интегрирането на вÑ?ички национални валути в единна глобална валута в идните години ще бъде в крайна Ñ?метка оптималното Ñ?табилизиращо решение. Може да Ñ?е Ñ?тане така, че първоначално малки групи от държави ще Ñ?е отказват от националните Ñ?и валути и ще Ñ?е обединÑ?Ñ‚ в териториална или регионална група Ñ? единна валута. Пример за такава регионална формациÑ? е ЕС и въвеждането на еврото, което Ñ?е превърна в обща валута за вÑ?ички Ñ?трани членки. Дори онези, които отказват да го приемат като ВеликобританиÑ?, търгуват Ñ? него. БританÑ?ките магазини и компании вече търгуват Ñ? евро.

Ð?фриканÑ?ките държави и арабÑ?киÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ вероÑ?тно вече обÑ?ъждат зад кулиÑ?ите подобен ход, докато гледат и Ñ?е учат от европейÑ?киÑ? опит. Ð’Ñ?рвам, че въпреки оÑ?трите, доÑ?тигащи фанатизъм риторики Ñ?рещу европейÑ?киÑ? валутен Ñ?ъюз, базирани на националиÑ?тичеÑ?ки и фашиÑ?тки оÑ?нованиÑ?, този Ñ?ъюз в крайна Ñ?метка ще преодолее препÑ?Ñ‚Ñ?твиÑ?та по пътÑ? Ñ?и и ще поÑ?тигнем уÑ?пех /вÑ?ъщноÑ?Ñ‚ вече Ñ?ме Ñ?видетели на уÑ?пеха/.

След като Ñ?ветовната икономика доÑ?тигне фазата на единна глобална валута, ще Ñ?е озовем в Ñ?итуациÑ? на иÑ?ократична валута. Това ще бъде една от Ñ?табилните оÑ?нови за иÑ?тинÑ?ка глобална икономика, коÑ?то ще оÑ?игури Ñ?табилноÑ?Ñ‚ на вÑ?ички Ñ?ектори. Ще оÑ?игури Ñ?ъщо защита за отделните Ñ?пеÑ?тители, чийто Ñ?пеÑ?Ñ‚Ñ?ваниÑ? нÑ?ма повече да бъдат изложени на опаÑ?ноÑ?Ñ‚ да бъдат пометени за една нощ нито от реални, нито от изкуÑ?твени валутни Ñ?пекулации, водещи до наÑ?илÑ?твени или доброволни обезценки на националната валута.

Като обобщение вÑ?рвам, че валутата не е нито Ñ?тока, нито ценен актив, който може да бъде търгуван. Валутата вече нÑ?ма златно покритие, нито нÑ?какъв друг Ñ?токов резерв. Ð?икои от ограничените икономичеÑ?ки реÑ?урÑ?и не Ñ?а въвлечени в продукциÑ?та и търговиÑ?та Ñ? валута. Валутата не е потребителÑ?ка Ñ?тока, нито имот, нито уÑ?луга. ТÑ? не Ñ?лужи за нищо друго, оÑ?вен като разчетно Ñ?редÑ?тво за размÑ?на Ñ?рещу Ñ?токи и уÑ?луги.

Ето защо може да Ñ?е Ñ?пори дали валутата може да Ñ?е клаÑ?ифицира като търгуем продукт или уÑ?луга. Ð’Ñ?ички валутни оценки Ñ?е базират на Ñ?пекулации и очакваниÑ?. ДоÑ?татъчно е президентът на дадена Ñ?трана да Ñ?е Ñ?годи или да има извънбрачен флирт, за да видим как валутата на тази Ñ?трана Ñ?е Ñ?рива Ñ? драматичен ефект за бизнеÑ? общеÑ?твото и за общноÑ?тта като цÑ?ло, оÑ?тавÑ?йки Ñ?леди както върху националната, така и върху Ñ?ветовната икономика.

Ð?ека не забравÑ?ме, че икономичеÑ?ките вълнениÑ? Ñ?а били причина за много войни, включително Втората Световна Война. Ð?ека не забравÑ?ме, че и днеÑ? Ñ?ветът понаÑ?Ñ? тежки и болезнени удари, дължащи Ñ?е на икономичеÑ?ка неÑ?табилноÑ?Ñ‚. Такива удари могат да обърнат поÑ?оката на развитие на една Ñ?трана и да доведат до Ñ?пад на жизнениÑ? Ñ?тандарт вмеÑ?то до повишаване. Дори за миг не Ñ?и помиÑ?лÑ?йте, че такива неща не Ñ?е Ñ?лучват днеÑ?. Ярки примери тук Ñ?а РуÑ?иÑ? и другите бивши Ñ?ъветÑ?ки републики, дори Ñ?ÑŠÑ?едни на Ñ‚Ñ?Ñ… държави като БългариÑ?, РумъниÑ? и други. Милиони интелигенти хора живеÑ?Ñ‚ под жизнениÑ? минимум дори в техните икономики Ñ? ниÑ?ки ценови равнища.

Ето защо леÑ?но може да бъде отÑ?тоÑ?вана тезата, че икономичеÑ?ката Ñ?табилноÑ?Ñ‚ и предотвратÑ?ването на икономичеÑ?ки загуби Ñ?а чаÑ?Ñ‚ от формулата за Ñ?ъздаване на Ñ?оциално управление и развитие а нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Затова вÑ?рвам, че единната глобална валута е не лукÑ?, а необходимоÑ?Ñ‚. Една дълго отлагана необходимоÑ?Ñ‚.

Read Next Още за загубите, причинени от мултивалутната Ñ?иÑ?тема

Back to all chapters