Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Още за загубите, причинени от мултивалутната Ñ?иÑ?тема - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

КлаÑ?ичеÑ?ки пример, доказващ необходимоÑ?тта от единна валута, е непрекъÑ?натото разхищение на Ñ?редÑ?тва от Ñ?трана на националните правителÑ?тва. Под натиÑ?ка на политичеÑ?ки водачи, групи за натиÑ?к, мултинационални компании и други правителÑ?твата във вÑ?Ñ?ка Ñ?трана Ñ?е пилеÑ?Ñ‚ Ñ?редÑ?тва от Ñ?трах, че финанÑ?ова криза в друга чаÑ?Ñ‚ на Ñ?вета може да Ñ?е разраÑ?не и да ги заÑ?егне.

Възникват парадокÑ?ални противоречиÑ? в политиките и целите на Ñ?траните от един регион, като например разноглаÑ?иÑ?та на Ñ?траните от Г7 по отношение на еврото. През третата Ñ?едмица на Ñ?ептември 2000г лидери като главниÑ? икономиÑ?Ñ‚ на МВФ в публикациÑ? в Дейли мейл от 21 Ñ?ептември 2000  Ñ?е обÑ?ви против еврото и Ñ?рина курÑ?а му. След това Г7 Ñ?е втурна да го Ñ?паÑ?Ñ?ва, защото те Ñ? право Ñ?е Ñ?трахуваха, че една Ñ?пекулативна девалвациÑ? на еврото ще заÑ?егне техните Ñ?обÑ?твени валути и Ñ?табилноÑ?тта на Ñ?ветовната търговиÑ?. Тези извън Ñ?ъюза, протеÑ?тираха Ñ?рещу Ñ€Ñ?зкото обезценÑ?ване на еврото, докато Ñ?трани от Ñ?ъюза като ИталиÑ? и ПортугалиÑ? благоÑ?лавÑ?ха шефа на МВФ, защото благодарение на Ñ?кандалното поевтинÑ?ване на еврото, бизнеÑ?ÑŠÑ‚ им процъфтÑ?ваше.

Ð?а 19 Ñ?ептември 2000г, вторник,главниÑ?Ñ‚ икономиÑ?Ñ‚ на МВФ Майкъл МенÑ?а каза, че Ñ?лабоÑ?тта на еврото е проблем, не проÑ?то пречка. След това, той обÑ?ви, че е наÑ?тъпило време за намеÑ?а, коÑ?то да предотврати по-нататъшно падане на еврото. Ð’ отговор на това лидерите на ИталиÑ? и ПортугалиÑ? Ñ?е обÑ?виха против вÑ?Ñ?каква намеÑ?а за подÑ?илване Ñ?тойноÑ?тта на еврото /Ñ?амо защото Ñ?итуациÑ?та беше изгодна за екÑ?портниÑ? им бизнеÑ?/. Те обвиниха виÑ?оките лихвени проценти в СÐ?Щ за подценÑ?ването на еврото Ñ?прÑ?мо долара и оÑ?таналите валути. Противоречиви твърдениÑ?, обÑ?лужващи различни интереÑ?и.

ПредупреждениÑ?та на Майкъл МенÑ?а отключиха бурна враждебна реакциÑ?. УправителÑ?Ñ‚ на португалÑ?ката централна банка Вито КонÑ?танцио обÑ?ви, че коментарите на г-н МенÑ?а Ñ?а неумеÑ?тни, и че никой друг на неговата позициÑ? не би ги направил. ИталианÑ?киÑ?Ñ‚ премиер Джулиано Ð?рмадо Ñ?подели, че Ñ?лабото евро помага на фирмите от Ñ?траната, защото прави евтин изноÑ?а им. Още противоречиÑ? между лидери и профеÑ?ионалиÑ?ти.

ХанÑ? Питър Щил обÑ?ви, че Ñ?илата на щатÑ?ката икономика и виÑ?оките лихвени проценти в СÐ?Щ Ñ?а главна причина за Ñ?лабото евро. Той добави, че Ñ?егашното Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние на еврото е добро за раÑ?тежа на европейÑ?киÑ? изноÑ?. Ð?о въпреки позициÑ?та на Ñ?траните вътре в Ñ?ъюза, намеÑ?ите продължиха.

Страните от Г7 Ñ?е договориха да използват валутниÑ? пазар и да закупÑ?Ñ‚ големи количеÑ?тва евро Ñ? надежда да покачат по този начин цената му. Закупуването Ñ?е извърши на три вълни рано в петък на 22 Ñ?ептември. Противоречащи Ñ?и желаниÑ? и дейÑ?твиÑ?. Европейците желаÑ?Ñ‚ да запазÑ?Ñ‚ ниÑ?ката Ñ?тойноÑ?Ñ‚ на еврото, а оÑ?таналите техничеÑ?ки повишават Ñ?тойноÑ?тта му чрез изкуÑ?твено изкупуване.

Когато новината за изкупуването Ñ?е разчу, еврото Ñ?е покачи от 80 до над 90 цента за евро, а поÑ?ле Ñ?е Ñ?табилизира на 88.30. СъвмеÑ?тната интервенциÑ? на Ñ?траните от Г7 – СÐ?Щ, ЯпониÑ?, ВеликобританиÑ?, ГерманиÑ?, ФранциÑ?, Канада и ИталиÑ? е по принцип неумеÑ?тна. ПоÑ?ледниÑ?Ñ‚ път, когато те дейÑ?тваха Ñ?ъвмеÑ?тно, беше при опитът им да Ñ?паÑ?Ñ?Ñ‚ Ñ?понÑ?ката йена през 1995г. Тогава отново имаше Ñ?ъмнениÑ?, че ЯпониÑ? изпада в ДепреÑ?иÑ?, коÑ?то може да обхване Ð?зиÑ? и оÑ?таналиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. УÑ?пÑ?ха ли те да предотвратÑ?Ñ‚ депреÑ?иÑ?та? Разбира Ñ?е, че не. Само региÑ?рираха една голÑ?ма загуба.

Това, което Ñ?е Ñ?лучва е Ñ?ъздаването или заличаването на огромно богатÑ?тво  в резултат на чиÑ?та Ñ?пекулациÑ?. И вÑ?е пак ефектът от тези валутни движениÑ? е едновременно Ñ?ладък и горчив. Сладък за малцината, които извличат полза. Много горчив за вÑ?ички оÑ?танали – Ñ?трани, отделни индивиди, малки или по-големи бизнеÑ? организации, които Ñ?традат от подобни пазарни флуктуации. Ð?еоправдано. Ð?еоÑ?нователно. Ð?ещо, което може да бъде избегнато в Ñ?иÑ?темата на единна глобална валута.

Дори могъщите Ñ?ветовни инÑ?титуции днеÑ? Ñ?а безÑ?илни да обуздаÑ?Ñ‚ огромните загуби. Във време, когато милиони долари минават през валутниÑ? пазар вÑ?еки ден, финанÑ?овите миниÑ?три и централните банки Ñ?а безÑ?илни да обърнат вълната Ñ?ами. За да бъдат уÑ?пешни дейÑ?твиÑ?та им, те Ñ‚Ñ€Ñ?бва да привлекат на Ñ?воÑ? Ñ?трана валутните дилъри.

Въпреки Ñ?ериозната намеÑ?а на Ñ?траните от Г7 в подкрепа на еврото, напоÑ?ледък Ñ?е наблюдават Ñ?имптоми, че големите инвеÑ?тиционни фондове по Ñ?вета вÑ?е по-неуверено залагат Ñ?рещу еврото. БританÑ?киÑ?Ñ‚ финанÑ?ов миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ Гордън Браун замени на търг златните резерви Ñ? евро. Защо? ОÑ?обено Ñ?лед като Гордън Браун не е готов да Ñ?е приÑ?ъедини към еврото. Защото раÑ?тежът на екÑ?порта в резултат на подцененото евро може да означава, че в Ñ?коро време евро-икономиките могат да надминат Ð?мерика по показателÑ? икономичеÑ?ки раÑ?теж. Също така, защото финанÑ?овиÑ?Ñ‚ миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ Ñ‚Ñ€Ñ?бва да печели. Въпреки това обаче, играта на валутниÑ? пазар Ñ? парите на британÑ?киÑ? народ може да бъде опаÑ?но! /До краÑ? на 2002 инвеÑ?тициите в злато бÑ?ха на първо мÑ?Ñ?то!/ Ñ? поÑ?вÑ?ването на първите знаци за забавÑ?не на американÑ?ката икономика Ñ?лед деÑ?етгодишен раÑ?теж, нÑ?кои хора изпаднаха в паника и предприеха отчаÑ?ни дейÑ?твиÑ?, неводещи до никакъв резултат.

ПонÑ?кога е трудно дейÑ?твиÑ?та на Г7 да бъдат оправдани. ПарадокÑ?ално и в разрез Ñ? вÑ?ички показатели, че еврото е Ñ?илно подценено, дори въпреки намеÑ?ата на Г7. ТрÑ?бва да Ñ?и зададем въпроÑ?а защо. Защо тази загуба? Защо такива големи интервенции, които не водÑ?Ñ‚ до желан резултат.

Ð’ крайна Ñ?метка в краÑ? на 2002 Ñ?ÑŠÑ? задаващата Ñ?е американÑ?ка атака над Ирак и огромниÑ? Ñ?пад на Ñ?тойноÑ?тта на акциите, оÑ?обено в Ð?нглиÑ? и Ð?мерика, еврото печели позиции и доÑ?тига $1.04.

КоÑ? е причината – провежданата политика или националните интереÑ?и? Свързано ли е Ñ? огромниÑ? натиÑ?к от американÑ?ките мултинационални компании, чиÑ?то печалба Ñ?е отчита в долари? Защото тези компании оперират в евро, печалбата им е в евро и впоÑ?ледÑ?твие Ñ?е обръща в долари. Този процеÑ? на обръщане от евро в долари донеÑ?Ñ? загуби за милиарди. Ð?а Ñ?вой ред загубите причинÑ?ват колебаниÑ? в Ñ?тойноÑ?тта на акциите, а те заÑ?Ñ?гат оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от борÑ?ата и икономиката като цÑ?ло; което на Ñ?вой ред оказва въздейÑ?твие върху обикновениÑ? гражданин.

Ð?е е ли това чиÑ?та загуба? Ð?е е ли това загуба на капиталова печалба? Каквито и да Ñ?а американците, не е Ñ?праведливо да понаÑ?Ñ?Ñ‚ огромни загуби, Ñ?амо защото Ñ?а търгували извън Ñ?обÑ?твената Ñ?и Ñ?трана и Ñ‚Ñ€Ñ?бва да обърщат огромни Ñ?уми от печалбата в националната Ñ?и валута. 

Почивка 14 Ñ?ептември 2004,  00.18ч  СофиÑ?, БългариÑ?

обратно 19 Ñ?ептември 2004, 22:46ч   СофиÑ?, БългариÑ?

Read Next Кой плаща цената?

Back to all chapters