Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобални научни откритиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Знаем, че цената на научните откритиÑ? винаги е била препÑ?Ñ‚Ñ?твие за напредъка и то не Ñ?амо в бедни Ñ?трани, но дори в напреднали икономики. Ð?еизброими Ñ?а примерите за изобретениÑ?, които Ñ?а закупени и реализирани от американÑ?ки инÑ?титуции. Ð’ това чиÑ?ло попадат и  изобретениÑ? на напреднали държави като ВеликобританиÑ? и РуÑ?иÑ?. Ð?мериканците извличат облагите от тези откритиÑ?. И Ñ? пълно право, Ñ?лед като те Ñ?а ги извадили на бÑ?л Ñ?вÑ?Ñ‚ от рафтовете, на които тези изобретениÑ? Ñ?а Ñ?ъбирали прах Ñ? години в други Ñ?трани. Много изобретениÑ?, които Ñ?а подобрили човешкиÑ? живот по Ñ?вета. Ето защо американците заÑ?лужават да бъдат поздравени за това Ñ?и дело.

КоÑ?мичеÑ?ките проучваниÑ? показаха необходимоÑ?тта от близко Ñ?ътрудничеÑ?тво между великите Ñ?или. Дори във време, когато те гледаха една на друга като на врагове. Станахме Ñ?видетели на Ñ?ъвмеÑ?тни проекти между СÐ?Щ и бившиÑ? СъветÑ?ки Ñ?ъюз. По ирониÑ? на Ñ?ъдбата вÑ?Ñ?ка Ñ?трана би упълномощила подобни огромни разходи Ñ?амо по военни причини.

Ð?ие имаме нужда от повече. Повече такова Ñ?ътрудничеÑ?тво, но не за военни цели, а за по-нататъшно отмеÑ?тване на границите на развитието в полза на човека. Имаме нужда от повече научни откритиÑ? и Ñ?ътрудничеÑ?тво на глобално ниво; не Ñ?амо между нÑ?колко държави, а между много Ñ?трани по Ñ?вета. Ð?ужни Ñ?а глобални откритиÑ?, наÑ?оки и помощ, за да Ñ?е възползват от Ñ?ъщеÑ?твуващиÑ? ноухау и да го разширÑ?Ñ‚ в името на непрекъÑ?натото развитие на човечеÑ?твото.

Светът Ñ?е нуждае от много лекарÑ?тва – от лекарÑ?тва в облаÑ?тта на медицината до такива в облаÑ?тта на индуÑ?триалното развитие. Решението да Ñ?е Ñ?ъздадат глобални научни центрове, да Ñ?е даде възможноÑ?Ñ‚ да Ñ?е развиват таланти, които ще изобретÑ?Ñ‚ и произведат решениÑ? на глобалните проблеми. Глобалните нужди Ñ?а многобройни: образование, здравеопазване и природоÑ?ъобразни енергийни източници Ñ?а безÑ?порни приоритети.

ЕнергиÑ?та е Ñ?ред най-Ñ?пешните. Ð?ашите Ñ?ветовни запаÑ?и от енергиÑ? бързо Ñ?е изчерпват. Без тази енергиÑ? наÑ?тоÑ?щиÑ?Ñ‚ Ñ?тандарт на живот нÑ?ма да може да бъде поддържан. Затова проблемът Ñ? енергиÑ?та има нужда от Ñ?пешно глобално научно изÑ?ледване. Ð?еобходимоÑ?тта от нова природоÑ?ъобразна форма на енергиÑ? Ñ?е заÑ?илва. Такова научно изÑ?ледване не може да Ñ?е финанÑ?ира Ñ?амо от търговÑ?ки организации Ñ? ограничени реÑ?урÑ?и. Ð?ито Ñ?амо от нÑ?колко напреднали Ñ?трани, чиито възможноÑ?ти Ñ?ъщо Ñ?а отграничени. Такова изÑ?ледване Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде глобална задача.

Ð?ие отчаÑ?но Ñ?е нуждаем от енергиÑ?, коÑ?то не е толкова Ñ?къпа, колкото наÑ?тоÑ?щата. Заради Ñ?пекулациите за война в Ирак, оÑ?таналиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ‚Ñ€Ñ?бва да плаща по виÑ?оки цени за петрола. ДоÑ?тигнали Ñ?ме до предизвикващо Ñ?мÑ?Ñ… положение да разчитаме на петрола като на оÑ?новен източник на енергиÑ?, оÑ?обено Ñ?лед като знаем, че той е изчерпаем реÑ?урÑ?. Ð?уждаем Ñ?е от енергиÑ?, коÑ?то да е колкото може по евтина.

Дори в напреднали икономики като тази на ВеликобританиÑ?, в този момент, във време на напредък, хилÑ?ди Ñ?тари хора умират вÑ?Ñ?ка година, защото не могат да Ñ?и позволÑ?Ñ‚ цената за електричеÑ?тво в домовете Ñ?и през зимните вечери. Ð’ други Ñ?трани хората умират от топлинни удари през летните меÑ?еци защото не могат да Ñ?и позволÑ?Ñ‚ елементарното удоволÑ?твие на Ñ?вежеÑ?тта на климатика.

Изглежда, че Ñ?ме Ñ?ъздали Ñ?редÑ?твата за облекчение на живота, но не можем да Ñ?и ги позволим. Елементарни нужди като например енергиÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?труват минимални Ñ?редÑ?тва. Да бъдат доÑ?тъпни за вÑ?ички. Ð?ко ме питате, те Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат оÑ?вободени и от данъци. Ð?мериканците отново дават пример затова как да Ñ?е наÑ?ърчи индуÑ?триÑ?та и икономичеÑ?ката активноÑ?Ñ‚ като Ñ?е поддържат ниÑ?ки цени на бензина и петрола. Ð?е можем ли да вземем пример един от друг?

Мощната групировка на Ñ?траните производителки на петрол е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да причини икономичеÑ?ки катаклизми Ñ? катаÑ?трофични резултати по Ñ?вета. Спомнете Ñ?и познатото понÑ?тие – внеÑ?ена инфлациÑ? от икономичеÑ?ката криза през 80те. Криза, коÑ?то продължи години и причини катаÑ?трофични резултати на вÑ?Ñ?ка икономика и на вÑ?Ñ?ка индуÑ?триÑ?.

ОблаÑ?ти на откритиÑ? като енергийниÑ? Ñ?ектор Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от огромно финанÑ?иране и приноÑ?а на екÑ?перти. Тези Ñ?редÑ?тва и екÑ?пертен приноÑ? не Ñ?а по Ñ?илите дори на огромните търговÑ?ки организации. Те не Ñ?а по Ñ?илите на държавните правителÑ?тва. Подобни откритиÑ? Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от глобални уÑ?илиÑ? и глобален приноÑ? във вÑ?ички аÑ?пекти – финанÑ?ов, технологичен и екÑ?пертен.

Read Next Глобално здравеопазване

Back to all chapters