Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобално здравеопазване - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Друг приоритет Ñ?а откритиÑ?та в облаÑ?тта на здравеопазването. Ракът и СПИÐ?-ÑŠÑ‚ Ñ?а малка чаÑ?Ñ‚ облаÑ?тите, в които Ñ?а необходими глобални откритиÑ?. При вÑ?е по чеÑ?тите човешки взаимоотношениÑ? в резултат на пътуваниÑ? Ñ?е формират нови вируÑ?и, които вÑ?е по-бързо Ñ?е разпроÑ?транÑ?ват по Ñ?вета. Ð’Ñ?ички те Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от глобални откритиÑ?, които Ñ?а извън възможноÑ?тите на една отделна държава или фармацевтична организациÑ?. ЧаÑ?тните фармацевтични организации работÑ?Ñ‚ за печалба. Това уÑ?ловие чеÑ?то превръща продуктите им в недоÑ?тъпни за голÑ?ма чаÑ?Ñ‚  от хората.

СъщеÑ?твуват голÑ?м брой заболÑ?ваниÑ? за които Ñ?а Ñ?ъздадени лекарÑ?тва. Ð?о тъй като тези лекарÑ?тва Ñ?а прекалено Ñ?къпи, те на Ñ?а доÑ?тъпни за голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от хората. Ð?ко научните откритиÑ? и цената на производÑ?твото Ñ?е Ñ?понÑ?орират от една глобална здравна организациÑ?, те ще Ñ?танат много по-доÑ?тъпни. Подобна инвеÑ?тициÑ? ще доведе до Ñ?паÑ?ението на много човешки животи. Ð?ещо повече – ще доведе до подобрÑ?ване на Ñ?тандарта на живот на хората.

Държавните и чаÑ?тни Ñ?ектори Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е обединÑ?Ñ‚ и да Ñ?ъздадат глобална здравна програма. Програма за проучваниÑ? и откритиÑ?, обучение и оÑ?ъщеÑ?твÑ?ване на здравни уÑ?луги по Ñ?вета. ДейноÑ?ти, които не Ñ?а по Ñ?илата на една отделна държава или организациÑ?, могат да Ñ?танат възможни на глобално ниво. Такива дейноÑ?ти могат да Ñ?е оÑ?ъщеÑ?твÑ?ват и в Ñ?траните Ñ? по-ниÑ?ък Ñ?тандарт на живот, а не Ñ?амо в напредналите държави.

Скоро националното здравеопазване ще преÑ?тане да бъде водещ въпроÑ?. ПървоÑ?тепенно значение ще добие глобалното и международно здравеопазване. ЗаболÑ?ваниÑ?та вече Ñ?е разпроÑ?транÑ?ват по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Пациентите вече пътуват от една в друга Ñ?трана, за да Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ лечение. Много умират Ñ?амо заради финанÑ?овата невъзможноÑ?Ñ‚ да заплатÑ?Ñ‚ лечението Ñ?и – незавиÑ?имо дали е терапевтично или превантивно.

Ð’ наÑ?тоÑ?щиÑ? момент има Ñ?трани Ñ? излишък на болници и безработен медицинÑ?ки перÑ?онал и Ñ?трани, в които хората умират докато чакат за лечение. Ð?е миÑ?лете, че говорÑ? Ñ?амо за изоÑ?танали бедни Ñ?трани. ДнеÑ? / 2002 година/ този въпроÑ? е на дневен ред и в Ñ?трана като ВеликобританиÑ?. Да, хората умират върху болничните ноÑ?илки поради недоÑ?тиг на здравни реÑ?урÑ?и.

Ð?ужно е да управлÑ?ваме и извлечем полза от тези реÑ?урÑ?и на глобално ниво, за да облекчим макÑ?имално Ñ?траданиÑ?та на милиони хора. Ð’Ñ?рвам, че е позор за нашето време да имаме излишък на здравни уÑ?луги в едни Ñ?трани и да позволÑ?ваме хората да Ñ?традат и умират в други поради недоÑ?тиг на перÑ?онал, апаратура и Ñ?ъоръжениÑ?.

Ð?ови форми на заболÑ?ваниÑ? Ñ?е разпроÑ?транÑ?ват бързо от Ñ?трана на Ñ?трана. Ð’Ñ?е по-чеÑ?ти Ñ?тават Ñ?ветовните вируÑ?ни епидемии. Спомнете Ñ?и епидемиÑ?та на птичи грип през поÑ?ледните години. Той започна от Хонк Конг и бързо Ñ?е разпроÑ?трани по Ñ?вета. Ð?икой не знае от къде е тръгнал СПИÐ?-а. От коÑ? Ñ?трана е произлÑ?зъл. Подозираме, но не знаем Ñ?ÑŠÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚. Въпреки това, за много кратко време, той обхвана целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚.

ЗаболÑ?ваниÑ?, разпроÑ?транÑ?вани чрез животните, като луда крава могат да унищожат целиÑ? животновъден отраÑ?ъл на дадена Ñ?трана или регион, като в Ñ?ъщото време Ñ?ъздадат заплаха и за човечеÑ?твото. Ð?еобходимоÑ?тта от глобално здравеопазване нÑ?ма да дойде в близко бъдеще. ТÑ? отдавна е дошла.

Това, което отлагаме, това, което вÑ?е още не Ñ?ме направили, Ñ?а дългоÑ?рочна, добре планирана глобална здравна политика и дейноÑ?Ñ‚. Ð?ко не Ñ?ъздадем глобална здравна организациÑ?, ние нÑ?ма да направим и крачка до разрешението на глобалните здравни проблеми. Ð?ко не предприемем нещо Ñ?ега,  може да не Ñ?ме в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да поÑ?рещнем утрешните здравни заплахи и предизвикателÑ?тва.

Read Next Глобален транÑ?порт