Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 24-9-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобален транÑ?порт - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ТранÑ?портът Ñ?ъздава богатÑ?тво и възможноÑ?ти за меÑ?тните, национални и международни интереÑ?и. Ð?икоÑ? от днешните напреднали икономики нÑ?маше да Ñ?е развие без непрекъÑ?нати инвеÑ?тиции в транÑ?портната инфраÑ?труктура.  Глобални транÑ?портни Ñ?ъоръжениÑ? Ñ?а необходими както за развитието на бедните държави, така и за по-нататъшниÑ? напредък на развитите.

Ð’Ñ?Ñ?какви форми на транÑ?порт - от Ñ?ухоземен под формата на шоÑ?ета и железопътни мрежи до мрежи за морÑ?ки и въздушен транÑ?порт. Ð?ие Ñ?пешно Ñ?е нуждаем от развитие на глобалната икономика и глобалното общеÑ?тво. Спешно необходими Ñ?а глобални транÑ?портни Ñ?тратегии, които да допринеÑ?ат както за меÑ?тната, национална и регионална, така и за глобалната икономика.

Имаме Ñ?ъоръжениÑ?та. Разполагаме Ñ? индуÑ?триите. Притежаваме умениÑ?та. Ð’Ñ?ичко, от което Ñ?е нуждаем, Ñ?а глобално управлÑ?вани политики. Глобални политики, които да пренаÑ?очат производÑ?твото от военната към гражданÑ?ката инфраÑ?труктура в Ñ?ветовен мащаб. Други, Ñ?връх произвеждащи, индуÑ?трии като автомобилната например. Ñ?ъщо могат да бъдат пренаÑ?очени към такъв глобален проект. По този начин използването на работната Ñ?ила ще бъде запазено и увеличено.

Ð’ Ñ?ъщото време ще Ñ?е Ñ?ъздадат възможноÑ?ти за печалба за търговÑ?ките организации и компании. ВъзможноÑ?ти, които ще генерират полезни икономичеÑ?ки дейноÑ?ти, увеличаващи пазара на работна Ñ?ила, поддържащи икономичеÑ?киÑ? раÑ?теж и ноÑ?ещи полза както на маÑ?овиÑ? потребител, така и на предприемача.

Развитието на транÑ?портните Ñ?редÑ?твата Ñ?ъщо не е доÑ?татъчно. Главен фактор е транÑ?портът да Ñ?тане доÑ?тъпен. ДнеÑ? пътуването от една в друга Ñ?трана Ñ?трува Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние. Както евтината енергиÑ? и Ñ?редÑ?твата за комуникациÑ?, така и евтиниÑ?Ñ‚ транÑ?порт е задължителен фактор за развитието на глобалната дейноÑ?Ñ‚. ДейноÑ?Ñ‚ във вÑ?ички аÑ?пекти – икономичеÑ?ки, образователен, изÑ?ледователÑ?ки, здравен и Ñ‚.н.

ИнвеÑ?тирайте в транÑ?портната инфраÑ?труктура на вÑ?ички региони – оÑ?обено на изоÑ?таналите Ñ?трани. Създайте производÑ?твени планове за изграждане на транÑ?портни Ñ?ъоръжениÑ?. Обучете меÑ?тното наÑ?еление и го оÑ?тавете да поÑ?трои гъÑ?ти транÑ?портни мрежи. Позволете им да Ñ?танат чаÑ?Ñ‚ от глобалната икономичеÑ?ка Ñ?цена. Светът ще извлече полза от подобни дейноÑ?ти. Страните бавно ще започнат да Ñ?е Ñ?амоиздържат. Ð’Ñ?Ñ?ка Ñ?трана и регион притежава Ñ?вои Ñ?обÑ?твени реÑ?урÑ?и, които да предложи на Ñ?вета.

Read Next Глобални комуникации