Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Много въпроÑ?и Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от внимание. Ð?еобходими Ñ?а решениÑ? за възприемането на иÑ?ократичниÑ? модел, както на национално, така и на интернационално/глобално ниво. - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Много въпроÑ?и Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от внимание. Ð?еобходимо е да доÑ?тигнем до баланÑ?ирани решениÑ? за глобалниÑ? иÑ?ократичен подход. ТрÑ?бва ли например малки Ñ?трани като Кипър и Малта да имат право на един глаÑ?, на колкото имат право и големи Ñ?трани като Китай, РуÑ?иÑ? и СÐ?Щ? Ð?ко да, ще бъде ли това Ñ?праведливо, баланÑ?ирано и издържано в духа на ИÑ?ократиÑ??

ПредÑ?тои голÑ?мо количеÑ?тво тежка работа преди да бъде уÑ?тановен иÑ?тинÑ?ки глобален иÑ?ократичен модел. Ð?Ñ?ма ли да бъде валиден аргументът, че големиÑ?Ñ‚ брой наÑ?еление не означава непременно верни решениÑ?? Ð?Ñ?ма ли да бъде Ñ?праведливо да бъде дадено право на вÑ?еки – незавиÑ?имо дали е образован или не – да решава кое е правилно и кое грешно. Възникват много въпроÑ?и, които наиÑ?тина заÑ?лужават вниманието ни, и ако им го поÑ?ветим ще открием верните решениÑ? и ще развием верните формули.

Как да баланÑ?ираме процеÑ?а на взимане на решениÑ? в глобалниÑ? парламент, незавиÑ?имо дали поÑ?ледниÑ?Ñ‚ е наречен Обединени Ð?ации, ИÑ?о-глобален парламент или друго. Може навÑ?рно да Ñ?е започне Ñ? едно баланÑ?ирано решение. Ð?апример дадена Ñ?трана да има право на един глаÑ? и той да Ñ?е определÑ? в завиÑ?иоÑ?Ñ‚ от желанието на мнозинÑ?твото от гражданите на тази Ñ?трана.

Може да Ñ?ъщеÑ?твува и друга формула. Ð?ко даден въпроÑ? каÑ?ае прÑ?ко Ñ?амо опреден регион, по-голÑ?ма тежеÑ?Ñ‚ да има мнението на хората от Ñ?траните от този регион. Ð?о ако Ñ?е каÑ?ае за глобален въпроÑ?, вÑ?ички имат равен глаÑ?. Ще Ñ?е разработÑ?Ñ‚ различни решениÑ?. Важното е те да Ñ?а оÑ?новани на иÑ?ократичните принципи, да решават иÑ?ократичните граждани и глобалните регулативни органи да Ñ?тават жертва на влаÑ?тта на отделни индивиди или групи.

Един глобален иÑ?ократичен парламент би бил иÑ?тинÑ?ки защитник на мира. Глобалната ИÑ?ократиÑ? ще Ñ?ложи край на вÑ?ички зверÑ?тва. ТÑ? ще отнеме възможноÑ?тта на централните управлениÑ? и отделни лидери да подкрепÑ?Ñ‚ нечовешки дейÑ?твиÑ? в отделни държави заради икономичеÑ?ки, политичеÑ?ки или други проблеми и влиÑ?ниÑ?.

Този глобален иÑ?ократичен парламент ще управлÑ?ва реÑ?урÑ?ите на планетата – още една облаÑ?Ñ‚, коÑ?то Ñ?е нуждае от внимание, още една облаÑ?Ñ‚, където можете да допринеÑ?ете за формулиране на точна и детайлна политика. Отново призовавам за приноÑ? и учаÑ?тие от вÑ?ички краища на Ñ?вета за Ñ?вета.

ИзоÑ?таващите Ñ?траниÐ? какво да кажем за изоÑ?таващите Ñ?трани? Ð?Ñ?кои от Ñ‚Ñ?Ñ… може изобщо никога да не Ñ?а били демокрации или да Ñ?а имали друга Ñ?вободна Ñ?иÑ?тема на управление. Ð?Ñ?кои от Ñ‚Ñ?Ñ… може да нÑ?мат инфраÑ?труктурата, необходима за прилагане на ИÑ?ократиÑ?. Възможно е те първо да Ñ?танат демокрации преди да Ñ?танат иÑ?окрартично управлÑ?вани Ñ?трани.

Възможно е те да Ñ?е научат как да ходÑ?Ñ‚ преди да започнат да бÑ?гат. Ð?ормално би било преди ИÑ?ократиÑ? за нÑ?колко години Ñ?траните да Ñ?викнат Ñ? демокрациÑ?. Въпреки това не виждам причина защо тези Ñ?трани да не възприемат директно и иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема. Ð?ко ли пък избирателите предпочитат да имат транзитен период не виждам причина защо да не бъде така. Както вече отбелÑ?зах по-Ñ?коро бих приел  една грешка, допуÑ?ната от информирани избиратели, отколкото от неколцината, поÑ?очени от избирателите.

Read Next Глобален пазарен на труда

Back to all chapters