Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобалниÑ?Ñ‚ труд и икономичеÑ?кото развитие - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Развитите Ñ?трани вече от доÑ?та време екÑ?плоатират пазара на квалифициран труд. Те предлагат атрактивно възнаграждение на Ñ?пециалиÑ?ти от по-бедни държави. По този начин виждаме как напреднали икономики като СÐ?Щ крадат мозъците на изоÑ?таващите държави. Отново Ñ‚Ñ€Ñ?бва да поздравим СÐ?Щ за новаторÑ?ката им инвеÑ?тициÑ? в човешки реÑ?урÑ?и. Ð?ещо, чиÑ?то Ñ?тойноÑ?Ñ‚ много Ñ?трани вÑ?е още не Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да оценÑ?Ñ‚ и в което не инвеÑ?тират дори днеÑ?.

ТърÑ?енето на техничеÑ?ки и мениджърÑ?ки умениÑ? в глобален мащаб бързо раÑ?те. ЗнаниÑ?та и умениÑ?та на наÑ?елението на изоÑ?таналите и развиващите Ñ?е държави или Ñ‚.нар. икономики на евтин труд, бързо Ñ?е увеличават. Разликата Ñ? напредналите държави Ñ?е Ñ?топÑ?ва.

Ð’ крайна Ñ?метка Ñ?ветовниÑ?Ñ‚ запаÑ? от човешки реÑ?урÑ?и ще позволи на развиващите Ñ?е икономики да уÑ?корÑ?Ñ‚ Ñ?обÑ?твеното Ñ?и икономичеÑ?ко развитие. Мултинационалните хай-тек компютърни компании например, използващи напреднали технологични Ñ?редÑ?тва за комуникациÑ?, наемат топ-Ñ?пециалиÑ?ти от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚.

Чрез Ñ?ветовната компютърна мрежа /www/ екипи от различни Ñ?трани и континенти могат да формират група и  да работÑ?Ñ‚ по един и Ñ?ъщ проект, без да напуÑ?кат Ñ?обÑ?твената Ñ?и държава. С новите технологични Ñ?редÑ?тва емиграционната релокациÑ? на реÑ?урÑ?ите не е вече необходима. Хората могат да бъдат чаÑ?Ñ‚ от международниÑ? пазар на труда като оÑ?тават по родните Ñ?и меÑ?та. Ð? това е чудеÑ?но. С подобрениÑ?та и понижаването на цените на комуникациите и транÑ?порта можем да пренеÑ?ем тази възможноÑ?Ñ‚ и в други индуÑ?трии.

Примерите Ñ?а многобройни. Ð’ моÑ?та IT компаниÑ? аз непрекъÑ?нато получавам оферти от малки групи, предлагащи уÑ?луги за изработване на програмни продукти Ñ?ÑŠÑ? Ñ?пециализиран Ñ?офтуеърен дизайн, за Ñ?ъвмеÑ?тни проекти или дори Ñ?амо за учаÑ?тие в проекти. Мога да поверÑ? дизайна на уеб Ñ?траницата Ñ?и на екип в ИндиÑ?, а програмата за генериране на информациÑ? по Ñ?ъщиÑ? проект на друг екип в Сибир. След това мога да поиÑ?кам от моите лондонÑ?ки дизайнери да Ñ?ъединÑ?Ñ‚ отделните парчета и да формират един завършен продукт. Много от британÑ?ките компании прехвърлÑ?Ñ‚ чаÑ?Ñ‚ от дейноÑ?тите Ñ?и като например Ñ?четоводÑ?тво на компании от други Ñ?трани - например ИндиÑ?. Ð?ай-Ñ?рък пример тук Ñ?поред мен Ñ?а Бритиш ЕъруейÑ?. Същото Ñ?е Ñ?лучва и в други Ñ?трани.

Друг отличен и Ñ?пецифичен пример е този Ñ? NAI /Network Associate International/. Ð?мериканÑ?ка компютърна компаниÑ? за Ñ?офтуеър, Ñ?пециализирана в антивируÑ?ни програми и програми за защита, и поÑ?тепенно разраÑ?тнала Ñ?е до предлагане на пълно мрежово обÑ?лужване. Прилагайки Ñ‚.нар политика "Ñ?ледвай Ñ?лънцето" те разполагат Ñ? шеÑ?Ñ‚ екипа - по един на вÑ?еки континент, обединени под шапката на AVERT /изÑ?ледователÑ?ки екип за анти-вируÑ?но Ñ?пешно реагиране/. СиÑ?темата "Ñ?ледвай Ñ?лънцето" означава, че където и по Ñ?вета да не Ñ?е намират потребителите им, те могат да Ñ?е Ñ?вържат Ñ? нÑ?коÑ? от шеÑ?тте изÑ?ледователÑ?ки лаборатории и работещ в момента екип, дори ако в Ñ?обÑ?твената им Ñ?трана е нощ.

СпециалиÑ?тите от тези шеÑ?Ñ‚ екип работÑ?Ñ‚ по един и Ñ?ъщ проект, незавиÑ?имо дали Ñ?амоÑ?тоÑ?телно или по различно време. Един екип Ñ?тига донÑ?къде, Ñ?лед което друг екип, намиращ Ñ?е на хилÑ?ди километри, поема оттам, откъдето предишниÑ?Ñ‚ екип е Ñ?прÑ?л.

Тези изÑ?ледователÑ?ки екипи Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?Ñ‚ от меÑ?тни Ñ?пециалиÑ?ти. Ð?мериканÑ?ка компаниÑ? наема директно квалифицирани Ñ?пециалиÑ?ти по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Това Ñ?вление не е изключение. Откриваме го в много Ñ?ектори по Ñ?вета - от финанÑ?и до производÑ?тво. Такива глобални, пазарно-управлÑ?вани дейноÑ?ти, Ñ?ъздават ноу-хау за меÑ?тните Ñ?пециалиÑ?ти, за да започнат Ñ?обÑ?твен бизнеÑ? и да Ñ?танат конкуренти на бившите Ñ?и работодатели.

Ð?ай-голÑ?мата инвеÑ?тициÑ? на вÑ?Ñ?ка глобална компаниÑ? е инвеÑ?тициÑ?та в хора. Ð?о тази инвеÑ?тициÑ? не може да бъде защитена от авторÑ?ко право. Колко от  днешните икономичеÑ?ки Ñ?или ще бъдат надминати и вероÑ?тно превърнати в колонии от новите икономичеÑ?ки Ñ?или? ОгромниÑ?Ñ‚ недоÑ?тиг на квалифициран перÑ?онал в напредналите държави вече Ñ?е превръща в пречка за по-нататъшното им развитие.

Ð’ резултат виждаме, как Ñ?трани, традиционно недопуÑ?кащи имигранти, не Ñ?амо Ñ?е отварÑ?Ñ‚, но започват и да използват виÑ?оки възнаграждениÑ?, Ñ? които да привлекат квалифицирани кадри на вътрешниÑ? Ñ?и пазар. През 2000г СÐ?Щ издаде над 30 000 визи за IT Ñ?пециалиÑ?ти, Канада - 20 000, ГерманиÑ? - 20 000, ИталиÑ? - 15 000, ВеликобританиÑ? - 20 000. Много от квалифицираните Ñ?пециалиÑ?ти идват от изоÑ?танали и развиващи Ñ?е Ñ?трани. Ð?ационалните граници Ñ?е отвориха и хилÑ?ди хора по Ñ?вета Ñ?е уÑ?тановиха в друга държава. Може ли да определим това като първата крачка към Ñ?вÑ?Ñ‚ без граници. Може ли това да е първата крачка към глобална Ñ?вобода и право на уÑ?тановÑ?ване навÑ?Ñ?къде по Ñ?фера. 

РÑ?зкото отварÑ?не на вратите може да бъде Ñ?четено като заплаха, тъй като лишава развиващите Ñ?е Ñ?трани от необходимиÑ? им квалифициран труд. Това е вÑ?рно до извеÑ?тна Ñ?тепен. Ð?е Ñ?ъм Ñ?игурен обаче дали Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е възприема като заплаха. Ð?апротив - би могло да Ñ?е възприеме като възможноÑ?Ñ‚ за още по-бързо развитие на икономичеÑ?ките колонии. Защото Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на Ñ?пециалиÑ?ти навън, ще покачи предлагането в тези Ñ?трани. Погледнете инвеÑ?тициите, които ИндиÑ? прави в облаÑ?тта на виÑ?оките технологии. Външното Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене на Ñ?пециалиÑ?ти чрез меÑ?тни филиали е двигател на вътрешното предлагане.

Ð’ допълнение, Ñ?траните изноÑ?ителки на квалифицирани човешки реÑ?урÑ?и получават мощни финанÑ?ови инжекции, тъй като, работещите навън изпращат в родината Ñ?и пари. Колкото повече Ñ?викнем Ñ? движението на труда, толкова по-близо ще Ñ?е приближим до глобалниÑ? пазар на труда. Това може да подпомогне или да бъде първата крачка към иÑ?тинÑ?ката глобализациÑ? на Ñ?вета, при коÑ?то ограничениÑ?та за влизане ще бъдат премахнати от вÑ?ички държави.

4 авгуÑ?Ñ‚  2002 12:39ч

5 Ñ?нуари 2003  16:11ч

обратно 18 авгуÑ?Ñ‚ 2002 23:14ч и 5 Ñ?нуари 2003 16:11ч

доÑ?татъчно за тази вечер 22 Ñ?ептември 04 23:49ч СофиÑ?, БългариÑ?

Read Next ГлобалниÑ?Ñ‚ потребител, глобалните Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ?

Back to all chapters