Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобалниÑ?Ñ‚ потребител, глобалните Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ДейноÑ?тите по Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ? доÑ?тигат безпрецедентни размери Ñ? конÑ?олидациÑ?та на индуÑ?триите в глобален мащаб. Ð’ много Ñ?трани тези дейноÑ?ти Ñ?тават вÑ?е по-популÑ?рни. ПреÑ?труктурирането на компании Ñ?е извършва по-бързо, отколкото можем да Ñ?и предÑ?тавим. Започват да Ñ?е поÑ?вÑ?ват глобални монополи и олигополи. Примери тук Ñ?а Ñ?лучаите Ñ? МайкроÑ?офт и Интел, които Ñ?а на път да Ñ?е превърнат  в глобални монополи. Ð?а национално ниво Ñ?ъщеÑ?твуват правила и практичеÑ?ки кодове, които да защитÑ?Ñ‚ потребителÑ? от монополи и олигополи. Ð?о каква защита има потребителÑ?Ñ‚ извън националните граници?

Ð?икой пазар не е доÑ?татъчно отдалечен от глобалниÑ? потребител. ТехнологичниÑ?Ñ‚ напредък дава Ñ?вобода на потребителÑ? да купува от национални, регионални и глобални доÑ?тавчици. Ð?овите технологии позволÑ?ват на хората да купуват от вÑ?Ñ?ко мÑ?Ñ?то по Ñ?вета. Хората имат възможноÑ?Ñ‚ да получават медицинÑ?ки и образователни уÑ?луги от вÑ?Ñ?ка Ñ?трана или регион.

ЧаÑ?тната индуÑ?триÑ? на ВеликобританиÑ? разчиташе много на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене от Ñ?ÑŠÑ?едни Ñ?трани – Ñ?трани от Европа и СредниÑ? Изток. Сега наблюдаваме обратен поток на британÑ?ки граждани, Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ещи медицинÑ?ко лечение в извън Обединеното кралÑ?тво, в Ñ?трани като БелгиÑ?, ГерманиÑ?, Ð?мерика, ИндиÑ? и дори по-малки Ñ?трани като Кипър, където хирургичните уÑ?луги Ñ?а по-доÑ?тъпни и нÑ?ма Ñ?пиÑ?ък на чакащи.

Възможно ли е в бъдеще да Ñ?е Ñ?тигне до обръщане на потока? Също както през ИндуÑ?триалната революциÑ? през 20 век хората напуÑ?кали малките Ñ?елÑ?ки райони и Ñ?е меÑ?тили в големите градове, за да намерÑ?Ñ‚ по-леÑ?но работа. Обръщането на поÑ?оката вече започна. Ð?овите технологии в бъдещето ще позволÑ?Ñ‚ на вÑ?е повече и повече хора да работÑ?Ñ‚ от домовете Ñ?и, като поддържат непрекъÑ?нат контакт Ñ? офиÑ?ите Ñ?и. Ð’ началото на 2003г британÑ?кото правителÑ?тво опита въпреки жеÑ?токата Ñ?ъпротива на Ñ?ъюза на работодателите да узакони правото на английÑ?ките работници да избират гъвкаво работно време и да работÑ?Ñ‚ от домовете Ñ?и. Ще Ñ?е Ñ?лучи ли това наиÑ?тина?

МоÑ?Ñ‚ фирмен банков мениджър /БарклиÑ?/ работи от дома Ñ?и вече две години. ТÑ? Ñ?чита това за много по-продуктивно и по-малко Ñ?треÑ?иращо. Ð?е Ñ?е губи време за път по време на натоварените чаÑ?ове и е много по-ефективно за нейниÑ? работодател Банка БарклиÑ?.-Ð?овите технологии позволÑ?ват на пазарните Ñ?убекти да закупуват и продават продукти и уÑ?луги, там където Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да поÑ?тигнат най-добра цена. Предвиждам обратен на урбанизациÑ?та поток, при който хората ще Ñ?е наÑ?очат обратно към Ñ?елата, нÑ?кои от които Ñ?а изцÑ?ло изоÑ?тавени Ñ?ега. Същото може да Ñ?е Ñ?лучи и в по-широка рамка в Ñ?ветовен мащаб. Хората Ñ?е меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ една Ñ?трана в друга, от един район в друг. Те ще могат да живеÑ?Ñ‚  в една Ñ?трана и да работÑ?Ñ‚ за компаниÑ? в друга или да живеÑ?Ñ‚ и работÑ?Ñ‚ на едно мÑ?Ñ?то, а Ñ?лед пенÑ?ионирането Ñ?и да Ñ?е премеÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ в друга Ñ?трана или друг регион по Ñ?вета.

Ð’Ñ?рвам, че в извеÑ?тна Ñ?тепен това вече е започнало. Ярък пример тук е щатът Флорида. Доколкото знам, 11 милионното наÑ?еление Ñ?е е увеличило повече от два пъти до 26 милиона /не ме цитирайте отноÑ?но тези цифри, тъй като те не Ñ?а потвърдени/. Ð?мериканците не Ñ?а единÑ?твените, които Ñ?е меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚. Ð’Ñ?ичко това ще има в крайна Ñ?метка глобален ефект.

Read Next ГлобализациÑ? на покупателната Ñ?ила на потребителите

Back to all chapters