Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобално активни банки, финанÑ?ови инÑ?титуции и техниÑ?Ñ‚ ефект - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ФинанÑ?овиÑ?Ñ‚ капитал Ñ? офшорното Ñ?и разположение натрупа такава преднина, че чеÑ?то големите мултинационални компании нарушават Ñ? дейÑ?твиÑ?та Ñ?и  Ñ?уверенитета на държавите.

Обединението на банки Ñ? други финанÑ?ови инÑ?титуции им позволÑ?ва да определÑ?Ñ‚ пазарната икономика. Те Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да причинÑ?Ñ‚ инфлационни тенденции и рецеÑ?ии на регионално, национално и глобално ниво. ПонÑ?кога причините за подобни намеÑ?и Ñ?а политичеÑ?ки, друг път икономичеÑ?ки, а понÑ?кога проÑ?то преÑ?ледват печалба. Банките и финанÑ?овите инÑ?титуции Ñ?а причинÑ?вали и продължават да причинÑ?ват икономичеÑ?ки катаклизми и дори Ñ?ривове, ако им бъде позволено. Ð?ачините да го направÑ?Ñ‚ Ñ?а чрез маÑ?ово оттеглÑ?не на уÑ?тройÑ?тва, инвеÑ?тиционни фондове от малки и Ñ?редни компании,  оттеглÑ?не на капитал от малки и уÑ?звими държави.

Ð?апоÑ?ледък Ñ?таваме Ñ?видетели на кризи на азиатÑ?ките пазари и на колапÑ?а на валути дори на Ñ?илни държави като ВеликобританиÑ?, когато Ñ?пекулациите на Джордж СороÑ? причиниха кризата на лирата. Това е плашещо, абÑ?олютно плашещо. Фактът, че един човек може да заÑ?егне живота на милиони хора, живеещи на хилÑ?ди километри. По неговите думи вратата е била отворена. Ð?ко той не е влÑ?зъл , нÑ?кой друг е щÑ?л да го направи. И аз Ñ?ъм Ñ?ъглаÑ?ен. Ð?ко не затворим вратата за такива индивиди и организации, винаги ще бъдем уÑ?звими от Ñ‚Ñ?хната невероÑ?тна влаÑ?Ñ‚.

РешениÑ? на този проблем не липÑ?ват, но не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?пираме да Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?им по-добри. СамиÑ?Ñ‚ Джордж СороÑ? поÑ?очва нÑ?кои опаÑ?ноÑ?ти и предлага разрешениÑ? или поне оÑ?нова, върху които да Ñ?е развиÑ?Ñ‚ разрешениÑ?. Други Ñ?ъщо Ñ?а предложили възможни разрешениÑ?.

Ð’Ñ?ички предложени разрешениÑ? изиÑ?кват глобални политики. Може банките да бъдат принудени да отпуÑ?кат гратиÑ?ни периоди преди обратното Ñ?ъбиране на дългове, незавиÑ?имо дали дължителите Ñ?а отделни граждани или Ñ?уверенни държави. По този начин ще бъде избегнат Ñ?рива на национални икономики, Ñ?тотици и малки и Ñ?редни фирми е избегнат опаÑ?ноÑ?тта от ликвидациÑ? и причинÑ?ването на икономичеÑ?ки хаоÑ?.

Ð?ко инвеÑ?титорÑ?ката организациÑ?, незавиÑ?имо дали банка, финанÑ?ова или друга инÑ?титуциÑ? иÑ?ка да Ñ?печели от инвеÑ?тициÑ?та Ñ?и в дадена държава, Ñ‚Ñ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да зачита правата на потребителите в тази държава. ТрÑ?бва да им бъде забранено да изтеглÑ?Ñ‚ инвеÑ?тициите Ñ?и без предупреждение, оÑ?вен в изключителни Ñ?лучай, когато това е доказуемо оправдано.

Банките и финанÑ?овите инÑ?титуции могат да бъдат контролирани, така че да не Ñ?е допуÑ?ка Ñ€Ñ?зкото и маÑ?ово оттеглÑ?не от националните пазари, което причинÑ?ва Ñ?рива им. Това важи оÑ?обено за Ñ?лучаите, когато размерът на една национална икономика е по-малък от този на дадена банка или национална инÑ?титуциÑ?. Банките Ñ? подвеждащите Ñ?и политики могат да причинÑ?Ñ‚ инфлациÑ? или девалвациÑ? на дадена икономика.

Виждали Ñ?ме как нÑ?кои банки не прехвърлÑ?Ñ‚ върху клиентите пълното намаление по лихвените проценти. Банките Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат печалба, да бъдат уÑ?тойчиви и да поддържат, а не  да задушават икономичеÑ?ката дейноÑ?Ñ‚ в една Ñ?трана. Ð’ Ñ?ъщото време банките и другите финанÑ?ови инÑ?титуции Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?ледват определени наÑ?оки, които не позволÑ?ват дейÑ?твиÑ?та им да Ñ?е превърнат в катаÑ?трофални за икономиката на една Ñ?трана.

Същото Ñ?е Ñ?лучва на по-широка оÑ?нова на глобалната Ñ?цена. МВФ Ñ? наÑ?тоÑ?щата Ñ?и форма и функции Ñ?лужи Ñ?амо като болкоуÑ?покоÑ?ващо Ñ? ограничен ефект. Ð?овите глобални инÑ?титуции Ñ?пешно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да регулират и изгладÑ?Ñ‚ ефекта от глобализациÑ?та в икономичеÑ?ки и политичеÑ?ки аÑ?пект.

Ð?еобходимо е да Ñ?е Ñ?ъздаде организациÑ? от нови, дейÑ?тващи органи, които да контролират входÑ?щиÑ? и изходÑ?щиÑ? поток на валута в развиващите Ñ?е Ñ?трани. Ð’ противен Ñ?лучаи тези икономики ще продължат да Ñ?е мÑ?тат от период на възход при прилива на нови инвеÑ?тиции от фондовете към Ñ?рив при внезапното оттеглÑ?не на тези фондове.

От друга Ñ?трана, държавите - бенефециентки по тези фондове Ñ‚Ñ€Ñ?бва да предложат Ñ?табилноÑ?Ñ‚. Политиците Ñ‚Ñ€Ñ?бва да зачитат чуждите инвеÑ?тиции, а не ежедневно да променÑ?Ñ‚, заÑ?Ñ?гащите ги политики.

СпекулативниÑ?Ñ‚ капиталов поток е наиÑ?тина опаÑ?ен при днешната инÑ?титуционална неÑ?табилноÑ?Ñ‚. ОтÑ?ÑŠÑ?твието на глобална координациÑ? и Ñ?ъдейÑ?твие го прави вÑ?е по-опаÑ?ен Ñ? вÑ?еки изминал ден. Според мен подобни нерегулирани и некоординирани капиталови потоци Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да причинÑ?Ñ‚ икономичеÑ?ки Ñ?рив Ñ? ужаÑ?Ñ?ващи поÑ?ледици за хората. Подобни икономичеÑ?ки Ñ?ривове чеÑ?то Ñ?а били поÑ?ледвани и от политичеÑ?ки  такива.

Read Next Следвайте лидера - глобални формации

Back to all chapters