Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Следвайте лидера - глобални формации - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

След приемането на Китай в клуба на Г7, поÑ?ледниÑ?Ñ‚ Ñ?е превърна в Г8 - клубът на оÑ?емте Ñ?ветовни индуÑ?триални Ñ?или. От Ñ?амото Ñ?и Ñ?ъздаване този клуб определÑ? индуÑ?триалната политика и оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета нÑ?ма друг избор оÑ?вен да Ñ? Ñ?ледва. Тази политика  на Ñ?ледване на лидера от доÑ?та време вече е доказано погрешна.

ОÑ?вен ако оÑ?таналите играчи или вÑ?ички играчи не Ñ?е включат в процеÑ?а на взимане на решениÑ?, Ñ?иÑ?темата ще продължи да Ñ?е руши. Ð’Ñ?еки път вÑ?е по-болезнено. Това, което Г7/Г8 не уÑ?пÑ?ват да проумеÑ?Ñ‚, е че вÑ?Ñ?ко разрушение, незавиÑ?имо колко малко и колко отдалечено е, винаги има Ñ?транични ефекти върху Ñ?обÑ?твените им икономики. Фериботът минава по обÑ?д, но вълната, коÑ?то формира, доÑ?тига брега много по-къÑ?но. Ð?Ñ?колко такива ефекти и Г7/Г8 ще ги уÑ?ети, незавиÑ?имо колко далеко е произходът им. ПонÑ?кога дори те могат да бъдат по-болезнени за Г8, отколкото за Ñ?траната, където Ñ?а Ñ?е породили.

Загрижени Ñ?амо за Ñ?обÑ?твената Ñ?и печалба, Ñ?траните от Г8 чеÑ?то Ñ?ледват политики, които не предлагат лек за Ñ?ветовните икономичеÑ?ки заболÑ?ваниÑ? и епидемии. Ð’Ñ?еки път обаче микробът доближава Ñ‚.нар Г8 вÑ?е повече и повече. ЕдинÑ?твено когато тези 8 Ñ?трани Ñ?а заÑ?егнати, те Ñ?и Ñ?помнÑ?тза оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета. Само защото микробът е доÑ?тигнал до Ñ‚Ñ?Ñ….

Много пъти микробът е Ñ?ъздаден и разпроÑ?транен като директен отговор на политиката на Г8 на нÑ?кой друг мощен клуб. Могъщите клубове имат влаÑ?тта да вилиÑ?Ñ‚ на глобалната икономичеÑ?ка активноÑ?Ñ‚. Когато това Ñ?вление ни заÑ?егне, резултатите обикновено Ñ?а по-Ñ?илни и по-катаÑ?трофални, отколкото за Ñ?траните извън клуба.

Ð?Ñ?кои от ваÑ? вероÑ?тно Ñ?и Ñ?помнÑ?Ñ‚ унищожителниÑ? икономичеÑ?ки ефект, нанеÑ?ен на глобалната икономика от отговора на ОПЕК на виÑ?оките цени, наложени от Г8 на екÑ?портните Ñ?токи и уÑ?луги. ВнеÑ?ената инфлациÑ? доведе до огромни цени на петрола.

ВнеÑ?ената инфлациÑ? е най-големиÑ?Ñ‚ кошмар на пазарите. Когато Ñ?траните от ОПЕК уÑ?етиха вкуÑ?а на внеÑ?ената инфлациÑ? от в пъти повишените цени от Г8, откъдето ОПЕК внаÑ?Ñ?ха оÑ?новната чаÑ?Ñ‚ от Ñ?токи и уÑ?луги, те отговориха Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ъщото и дори по-виÑ?око повишение на цените на Ñ?обÑ?твените Ñ?и Ñ?токи и най-вече на петрола. Ð’ крайна Ñ?метка Ñ?траните от Г8 Ñ?танаха жертва на Ñ?амите Ñ?ебе Ñ?и и Ñ?традаха от заразата на внеÑ?ената инфлациÑ?, коÑ?то първоначално Ñ?ами бÑ?ха изнеÑ?ли в Ñ?траните от ОПЕК.

ВнеÑ?ената инфлациÑ?, неподлежаща на никакъв пазарен контрол, поражда неконтролируем инфлационен натиÑ?к. ТÑ? поÑ?тепенно обхваща вÑ?ички вътрешни Ñ?ектори на икономиката. ПонÑ?кога превръща цели индуÑ?триални общеÑ?тва в индуÑ?триални гробища. Като например малките миньорÑ?ки общноÑ?ти в Ð?нглиÑ?, които бÑ?ха  тотално заличени.

Страните от Г8 могат да изпитат много по-малък и кратък икономичеÑ?ки Ñ?мут, отколкото другите Ñ?трани, но Ñ? по-болезнени поÑ?ледици. Ð?ека погледнем реалноÑ?тта – драÑ?тичните мерки, предприети от Г8 във връзка Ñ? глобалните икономичеÑ?ки Ñ?ъбитиÑ?, Ñ?е прилагат винаги по-къÑ?но, отколкото би Ñ‚Ñ€Ñ?бвало. Когато чуем Г8 да казва, че Ñ?паÑ?Ñ?ва Ñ?ветовната или регионалната икономика, то е Ñ?амо защото те Ñ?амите Ñ?е чувÑ?тват заÑ?трашени от заразата. Или още по-точно, опитват Ñ?е да облекчат удара, когато вече Ñ?а заÑ?егнати. Г8 Ñ?е втурва да Ñ?паÑ?Ñ?ва перифериÑ?та, Ñ?амо когато заразата чука на Ñ?обÑ?твената им врата.

От краÑ? на Втората  Ñ?ветовна война /започнала очевидно поради икономичеÑ?ката неÑ?табилноÑ?Ñ‚ и катаклизми в ГерманиÑ?/ доÑ?ега, Ñ?а оÑ?новани различни международни органи Ñ? цел да Ñ?табилизиране и избÑ?гване на нови подобни изживÑ?ваниÑ?. Такива Ñ?а Съветът за Ñ?игурноÑ?Ñ‚, Обединените нации, МВФ, Г8 и Ñ‚.н. Ð’ дейÑ?твителноÑ?Ñ‚ обаче заблуда е да наричаме тези органи международни, тъй като те Ñ?а отворени Ñ?амо за малкото икономичеÑ?ки и военни и Ñ?или.

Други организации като ООÐ?, макар и отворени за вÑ?ички, Ñ?а повлиÑ?ни и биват използвани от Ñ?илните държави за Ñ?обÑ?твените им ползи и амбиции. Можем да кажем дори, че точно заради тази злоупотреба Ñ? влаÑ?тта и директно влиÑ?ние, оÑ?таналите учаÑ?тници в глобалната икономика Ñ?е чувÑ?тват заÑ?егнати и не намират общ език Ñ?ÑŠÑ? Ñ?илните държави.

Бившите колонии Ñ?е Ñ?ъпротивлÑ?ват на доминирането на Ñ?упер-глобалните западни общеÑ?тва. Дори нÑ?кои от членовете на Ñ?амите недоÑ?тъпни клубове Ñ?е почувÑ?тваха заÑ?трашени и предприеха нÑ?кои мерки. Такъв пример е ЯпониÑ?. Те предприеха гигантÑ?ки Ñ?тъпки към конÑ?олидациÑ?та  на банковата Ñ?и Ñ?иÑ?тема чрез тройното Ñ?ливане на Дай-кичи Кангио Банк, Фуджи Банк и ИндуÑ?триална банка на ЯпониÑ?. Техните обединени активи ще надвишат тези на Дойтче банк и Сити Груп при Ñ?ъздаването на най-голÑ?мата Ñ?ветовна банка.

Това Ñ?е Ñ?лучи през Ñ?ептември 1999. Само допреди години, никой не би предрекъл подобно Ñ?ъбитие. Ð’Ñ?ички миÑ?леха, че колапÑ?ÑŠÑ‚ и финанÑ?овата криза в Ð?зиÑ? ще донеÑ?ат облаги на други Ñ?трани. Ð’ този Ñ?лучай обаче изглежда, че плодовете от азиатÑ?ката криза нÑ?ма да попаднат в чужди ръце. Ð?ещо повече защитната битка на колониите беше подкрепена от нÑ?кои от великите Ñ?или. Защо? Поради Ñ?траха, че ефектът ще доÑ?тигне Ñ?обÑ?твените им Ñ?упер икономики. Порочен кръг, на който не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да позволÑ?ваме да Ñ?е повтарÑ? до безкрай.

Докъде доведе икономиката това Ñ?ъздаване на Ñ?илни затворени клубове? Спешно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?и зададем този въпроÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва. ТрÑ?бва ли да Ñ?таваме Ñ?видетели на могъщи клубове, които взимано Ñ?и нанаÑ?Ñ?Ñ‚ удари и това рефлектира върху вÑ?ички оÑ?танали? ТрÑ?бва ли да преживеем още една военна или икономичеÑ?ка Ñ?ветовна война преди да отхвърлим подобни едноÑ?транни политики? ТрÑ?бва ли да изпитваме мизериÑ? и Ñ?траданиÑ? преди да накараме тези клубове да Ñ?е обединÑ?Ñ‚ в едно наиÑ?тина глобално цÑ?ло за доброто на вÑ?ички глобални икономики и глобални граждани.

Read Next ТреÑ?ката за превръщане в глобален играч

Back to all chapters