Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?апредналите икономики - мултинационално и глобално равновеÑ?ие - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Докато концепциÑ?та за отворено общеÑ?тво Ñ?е практикува Ñ?амо чаÑ?тично пo Ñ?вета, равновеÑ?ие нÑ?ма да бъде поÑ?тигнато никога. Ð’ противоречие Ñ?ÑŠÑ? Ñ?амите Ñ?ебе Ñ?и, напредналите икономики твърдÑ?Ñ‚, че подкрепÑ?Ñ‚ идеÑ?та за отворено общеÑ?тво,  докато в Ñ?ъщото време Ñ?е превръщат в инÑ?трументи за потиÑ?кане на други общеÑ?тва в перифериÑ?та на Ñ?вета.  Тук Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е запитаме защо перифериÑ?та е по-малко демократична от Запада? Кой управлÑ?ва процеÑ?а на демократизациÑ?? Самите Ñ?трани от перифериÑ?та или западните икономики? РелигиÑ?та или културата? Или мултинационалните компании? Рано или къÑ?о глобалната иÑ?о-икономика ще наложи баланÑ?иращ ефект.

Ð?з вÑ?рвам, че ако им бъде позволено да продължат, икономичеÑ?ките империи, ще затегнат още повече примката около колониите, държейки ги бедни и потиÑ?нати. ПриÑ?траÑ?тно регулираниÑ?Ñ‚ пазар ще позволи на богатите да Ñ?тават по-богати, а на бедните ще прави по-бедни. Ето защо ИÑ?ократиÑ? е необходима на глобалната Ñ?цена, Ñ?ъщо толкова, колкото и на меÑ?тната, регионалната и националната, както в политичеÑ?ки, така и в икономичеÑ?ки аÑ?пект.

Компаниите на кои Ñ?трани например имат възможноÑ?Ñ‚ да погълнат подобни компании в други Ñ?трани чрез Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ?? Банките на кои Ñ?трани могат да придобиÑ?Ñ‚ контрол над банките на други Ñ?трани? Възможно ли е баките на нÑ?коÑ? неразвита африканÑ?ка държава да погълнат нÑ?коÑ? европейÑ?ка банка или европейÑ?ките банки Ñ?a тези, които придобиват контрол върху банките на цели райони в Ð?фрика?

 

Ð’Ñ?ички по Ñ?вета започват да разбират необходимоÑ?тта от по-голÑ?мо Ñ?ътрудничеÑ?тво. Хората бързо Ñ?е научват да правÑ?Ñ‚ разлика между индивидуалното и колективното взимане на решениÑ?. ИÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема ще позволи глобално Ñ?ътрудничеÑ?тво по Ñ?вета. ИÑ?ократичнита принципи ще позволÑ?Ñ‚ на глобалниÑ? гражданин да взима колективни решениÑ?.

За пример тук могат да бъдат поÑ?очени екологичните организации, които Ñ?и Ñ?ътрудничат по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Друг пример включва необходимоÑ?тта да Ñ?е предотвратÑ?Ñ‚ или Ñ?прат войните. Ð?еобходимоÑ?тта да Ñ?е обединÑ?Ñ‚ общноÑ?тите, както това Ñ?тана в ГерманиÑ? и КореÑ?. Ð?еобходимоÑ?тта да Ñ?е улеÑ?нÑ?Ñ‚  и Ñ?табилизират икономиките в криза по Ñ?вета. Да Ñ?е Ñ?пре изчерпването на природните ни реÑ?урÑ?и, като например запаÑ?ите от риба, чрез доброволно Ñ?ътрудничеÑ?тво за борба Ñ? незаконниÑ? риболов. Примерите нÑ?мат край и ще Ñ?тават вÑ?е повече Ñ? разраÑ?тването на Ñ?ветовното Ñ?ътрудничеÑ?тво.

ГлобалниÑ?Ñ‚ гражданин ще желае да Ñ?ътрудничи. Този процеÑ? вече започна. Вече виждаме промÑ?на в отношението. Тази промÑ?на поÑ?тепенно и неизбежно ще доведе до промÑ?на на политиките. Ð’ резултат избраните предÑ?тавители ще бъдат принудени да променÑ?Ñ‚ отношението Ñ?и и да защитават, това което иÑ?ократичните граждани желаÑ?Ñ‚; това, което иÑ?ократичните граждани демонÑ?трират Ñ? поведението Ñ?и и Ñ?ътрудничеÑ?твото Ñ?и.

Ð?ие Ñ?е намираме в началниÑ? Ñ?тадий на глобалното общеÑ?тво, базирано на глобална икономичеÑ?ка дейноÑ?Ñ‚. Въпреки това, обаче, вÑ?е още живеем в общеÑ?тво, в което взимането на решениÑ?, както по отношение на вноÑ?а, така и на изноÑ?а, Ñ?е базира на национални интереÑ?и, без оÑ?обена загриженоÑ?Ñ‚ за глобалниÑ? ефект.

Read Next Вие можете да допринеÑ?ете! ВашиÑ? приноÑ? за ИÑ?ократиÑ?!

Back to all chapters