Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 28-1-2022
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

1. ПотребителÑ?ката Ñ?ила и ограничителните практики

2. Саморазпределение на богатÑ?твото

3. МанипулациÑ? и екÑ?плоатациÑ? на потребителÑ?

4. Как да доÑ?тигнем иÑ?о-икономиката - нÑ?кои миÑ?ли

5. Съдружие между потребители и предприемачи

6. Заплахата в днешната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема

7. ГлобалниÑ?Ñ‚ феномен

8. Пазарната интервенциÑ? - национален и глобален път към иÑ?о-икономика

9. Пазарната намеÑ?а не е монопол

10. Пазарна намеÑ?а на международната Ñ?цена

11. Както Ñ?ме Ñ?е уверили, не Ñ?ъщеÑ?твува такова нещо като Ñ?вободен пазар

12. ИкономичеÑ?ките колонии Ñ?рещу икономичеÑ?ките колонизатори – борбата за иÑ?о-икономика

13. КолонизациÑ?та на отделна индуÑ?триÑ? в Ñ?трана-колонизатор от нейна колониÑ?

14. ПрекиÑ?Ñ‚ потребител – глобално пазаруване

15. ГлобализациÑ? Ñ?рещу меÑ?тни практики

16. ИзноÑ? на евтини природни реÑ?урÑ?и

17. ЕкÑ?порт на евтини Ñ?токи

18. МакÑ?имизиране на печалбата Ñ?рещу Ñ?оциални ценноÑ?ти

19. Ð?апредналите икономики – мултинационално и глобално равновеÑ?ие

20. Вие можете да вземете учаÑ?тие! Вашето учаÑ?тие!

21. Подчертавам, че най-големиÑ?Ñ‚ приноÑ?, който можете да направите, е да помогнете за разпроÑ?транението на ИÑ?ократиÑ?.

22. Бърз преглед на оÑ?новните начини за учаÑ?тие от Ñ?трана на тези, които Ñ?а доÑ?татъчно дръзки да прегърнат първи идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?


ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Heads

ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?